Social trygghet för studerande och forskare

Den som studerar eller forskar utomlands omfattas fortsättningsvis av den finländska sociala tryggheten om utlandsvistelsen fortgår högst ett år. Meddela FPA om din flyttning. Om heltidsstudierna eller forskningsarbetet utomlands fortgår mer än ett år, kan man ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Du kan omfattas av den sociala tryggheten i Finland även om dina studier eller ditt forskningsarbete varar i över ett år om du omfattades av den finländska sociala tryggheten redan innan du flyttade utomlands och du har fast anknytning till Finland. Dessutom ska dina studier vara heltidstudier, leda till ett yrke eller till en examen och bedrivas vid en läroanstalt som står under offentlig tillsyn.

Som forskningsarbete betraktas arbete med stöd av ett stipendium efter avlagd doktorsexamen. Om du får lön för ditt arbete omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Om du inte jämställs med arbetstagare, kan du fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Den som i ett EU- eller EES-land eller Schweiz arbetar vid sidan av studierna omfattas i regel av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar. Du kan inte samtidigt omfattas av den finländska sociala tryggheten. Notera att den som i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland arbetar vid sidan av studierna i regel fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten. Kom alltid ihåg att underrätta FPA om arbete utomlands.

Du kan från FPA få ett beslut om rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten först för högst fem år. Beslutet kan förlängas med ytterligare fem år. Om du har studerat eller varit forskare på heltid utomlands i tio år måste du återvända till Finland och stanna här i minst ett år för att du ska kunna få ett nytt beslut om att du omfattas av den finländska sociala tryggheten under en vistelse utomlands.

Stipendiater

Om du forskar eller bedriver påbyggnadsstudier i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och du har ett stipendium från Finland som förutsätter att du är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare ska du hos Pensionsskyddscentralen ansöka om att den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på dig under den tid då du har stipendiearbete och ett intyg A1.

Rätten för personer som forskar eller bedriver påbyggnadsstudier i ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland att omfattas av den finländska sociala tryggheten förutsätter samtycke av myndigheterna i det land där de arbetar.

Ansök om rätt att omfattas av den sociala tryggheten hos FPA om du har stipendium från Finland och du forskar i mer än ett år i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Stipendiet ska vara försäkrat enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Förfar på samma sätt om du beger dig utomlands för konstnärligt arbete.

Läs mer