Social trygghet för utstationerade arbetstagare

Du har rätt till sociala trygghetsförmåner under utstationeringen om den finländska arbetsgivaren sänder dig till ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz. Anställningen hos den sändande arbetsgivaren måste kvarstå under utstationeringen. Du måste också ha rätt till den finländska sociala tryggheten redan före utstationeringen.

Om du arbetar som biståndsarbetare utomlands förutsätts av det biståndsprojekt inom vilket du arbetar att det finansieras med biståndsanslag ur statsbudgeten eller att finska staten på något annat sätt deltar i projektet via en internationell organisation.

En arbetstagare som utstationeras till ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska tillsammans med arbetsgivaren ansöka om intyg A1 från Pensionsskyddscentralen före utstationeringen. Med intyget påvisar du din rätt till den finländska sociala tryggheten under utstationeringen. Visa vid behov upp intyget för myndigheterna i sysselsättningslandet eller det företag som betalar din lön.

FPA får uppgifter om intyget direkt från Pensionsskyddscentralen. Utifrån intyget kvarstår din rätt till FPA-förmåner.

Exempel

En finsk arbetsgivare sänder Kaisa, som omfattas av den finländska sociala tryggheten, för att arbeta först fem månader i Tyskland och därefter för ett år till Italien. För båda länderna behöver Kaisa ett skilt A1-intyg från Pensionsskyddscentralen.

Exempel

Arttu bor i Berlin och arbetar på distans för en finsk arbetsgivare. Eftersom Arttu är stadigvarande bosatt i Berlin och arbetar i Berlin omfattas han av den sociala tryggheten i Tyskland. Arttus arbetsgivare har dock möjlighet att ansöka om att Arttu ska omfattas av den sociala tryggheten i Finland (A1-intyg från Pensionsskyddscentralen), om arbetsgivaren och Arttu särskilt har kommit överens om detta och Arttu har utstationerats till Tyskland. 

Utstationerad arbetstagare till andra länder

Arbetstagare som utstationeras till något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz för högst 6 månader bibehåller i regel rätten till FPA-förmåner.

Utsända arbetstagare som utstationeras för mer än 6 månader ska göra en anmälan till FPA tillsammans med arbetsgivaren senast i samband med återkomsten till Finland. Du har rätt till social trygghet och FPA-förmåner om du hade rätt till social trygghet omedelbart före utstationeringen. Medborgarskapet eller huruvida du arbetat för samma arbetsgivare före utstationeringen har inte betydelse.

När du arbetar utomlands har du rätt till social trygghet och FPA-förmåner i högst 5 år. Om du har arbetat utomlands i 5 år måste du återvända till Finland för minst 6 månader för att på nytt kunna bli utstationerad utomlands med bibehållen rätt till social trygghet och FPA-förmåner. Samma tidsgränser gäller också missionärer och biståndsarbetare.

Om en finländsk arbetsgivare utomlands anställer en utomlands bosatt person som har rätt till den finländska sociala tryggheten, har arbetstagaren fortsättningsvis rätt till den finländska sociala tryggheten. Arbetsgivaren ska dock anmäla detta till FPA. En arbetstagare som en finsk arbetsgivare anställt till ett utländskt dotter-, moder- eller systerbolag har däremot inte rätt till den finländska sociala tryggheten.

Övergångsbestämmelser

Om du då lagändringen träder i kraft 1.4.2019 är utstationerad utomlands som utsänd arbetstagare eller som missionär eller biståndsarbetare och du har fått ett beslut om rätten till den finländska sociala tryggheten medan du arbetar utomlands, kvarstår rätten till FPA-förmåner så länge som beslutet gäller.

Exempel

Den finska arbetsgivaren sänder Lotta för att arbeta fyra år i företagets japanska dotterbolag. Lotta bibehåller sin rätt till den finländska sociala tryggheten under utstationeringen eftersom hon haft rätt till den också före utstationeringen och eftersom hon besöker Finland regelbundet under semestrarna. Om Lotta däremot var bosatt i Japan och där sökte arbete hos samma dotterbolag, skulle hon inte längre ha rätt till social trygghet och FPA-förmåner.

Arbetstagare som utstationeras till ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland har rätt till den finländska sociala tryggheten i fråga om den sociala trygghet som överenskommelsen täcker även om utstationeringen fortgår mer än 6 månader. Rätten till social trygghet fastställs till övriga delar på samma sätt som för dem som arbetar i icke-avtalsländer.

Pensionsskyddscentralen avgör om du har rätt till de förmåner som överenskommelsen täcker under utstationeringen. FPA avgör för sin del om du har rätt till de förmåner som inte omfattas av överenskommelsen. Pensionsskyddscentralen beviljar dig ett utsändningsintyg med vilket du kan påvisa att du omfattas av den finländska sociala tryggheten. När du har ett intyg undgår du att betala socialförsäkringsavgifter till två länder.