Arbetsmarknadsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstödet är en av de två arbetslöshetsförmåner som FPA betalar ut. Stödet tryggar din försörjning när du söker arbete.

AnkkuriHar jag rätt till arbetsmarknadsstöd?

Du kan få arbetsmarknadsstöd om du är arbetslös och

 • du kommer ut på arbetsmarknaden första gången eller inte har arbetat tillräckligt länge för att uppfylla arbetsvillkoret
 • du inte längre kan få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning eftersom rätten till dem har löpt ut.

Om arbetsvillkoret uppfylls får du arbetslöshetsförmån i form av grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning.

Läs mer om arbetsvillkoret och om de andra arbetslöshetsförmånerna.

Du kan få arbetsmarknadsstöd så länge du är arbetslös eftersom stödets längd inte har begränsats. När du ansöker om arbetsmarknadsstöd kontrollerar vi emellertid om du har behov av stöd. Det här kallas behovsprövning.

AnkkuriOm du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 21 veckor. Gymnasieutbildning är inte yrkesutbildning. Väntetiden gäller alla arbetssökande oberoende av ålder.

AnkkuriHur mycket kan jag få i arbetsmarknadsstöd?

Arbetsmarknadsstödet är 
37,21 euro/dag 
Det genomsnittliga stödet är
800,02 euro/månad

Arbetsmarknadsstödet betalas för 5 dagar per vecka (också för helgdagar).

Du betalar skatt på arbetsmarknadsstödet.

Uppskatta beloppet av arbetsmarknadsstödet med hjälp av en räknare

Gå till räknaren

AnkkuriFörhöjningsdel till arbetsmarknadsstödet

Det skyddade beloppet och barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopades 1.4.2024

Det skyddade beloppet på 300 euro och barnförhöjningarna i anslutning till arbetsmarknadsstödet från FPA slopades 1.4.2024.

Läs mer

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan du få arbetsmarknadsstödets med en förhöjningsdel. Förhöjningsdelen är 5,29 euro/dag, det vill säga i genomsnitt 111 euro/månad. Förhöjningsdel kan betalas för sammanlagt högst 200 vardagar.

 AnkkuriInkomster som minskar arbetsmarknadsstödet

Arbetsmarknadsstödets belopp minskas av

 • dina egna arbetsinkomster
 • dina föräldrars inkomster om du bor tillsammans med dem
 • andra inkomster än dina löneinkomster, till exempel kapitalinkomster.

Lön till exempel för deltidsarbete minskar arbetsmarknadsstödets belopp. Du får då jämkat arbetsmarknadsstöd.

I fråga om andra inkomster än löneinkomster använder FPA i första hand uppgifter i enlighet med den senast fastställda beskattningen. Om dina inkomster har förändrats betydligt ska du informera FPA om det.

Vi beaktar också sådana kapitalinkomster och andra inkomster än löneinkomster som du har fått under andra tider än arbetslöshetstiden. Återkommande inkomster, till exempel dividender, fördelas som inkomst över ett år.

Om du bor tillsammans med dina föräldrar kan deras inkomster inverka på beloppet av ditt arbetsmarknadsstöd. Stödet minskas emellertid inte om föräldrarnas inkomster sammanlagt är högst 1 781 euro/månad. Gränsen höjs med 106 euro/månad för varje minderårigt barn som dina föräldrar försörjer och som bor i samma hushåll.

Om dina föräldrars inkomster överstiger inkomstgränsen minskas ditt arbetsmarknadsstöd med hälften av de inkomster som överstiger inkomstgränsen (1 781 euro/månad). Du får ändå alltid minst hälften av ditt arbetsmarknadsstöd.

Uppskatta med en räknare hur mycket dina föräldrars inkomster inverkar på ditt arbetsmarknadsstöd.

Föräldrarnas familjesituationFör att du ska få fullt arbetsmarknadsstöd kan dina föräldrar tjäna totalt högstFöräldrarnas totala inkomster, för 50 % av arbetsmarknadsstödet

Inga barn att försörja

1 781 euro/månad2 581 euro/månad
1 barn1 887 euro/månad2 687 euro/månad
2 barn1 993 euro/månad2 793 euro/månad
3 barn2 099 euro/månad2 899 euro/månad
4 barn2 205 euro/månad3 005 euro/månad
5 barn osv.2 311 euro/månad3 111 euro/månad

Om du bor tillsammans med dina föräldrar ska du i ansökan om arbetsmarknadsstöd meddela deras inkomster. Om du inte meddelar föräldrarnas inkomster beviljas du automatiskt 50 % av arbetsmarknadsstödet.

Om du kan påvisa att dina föräldrar inte kan stödja dig ekonomiskt kan du få fullt arbetsmarknadsstöd. Det kan vara fråga om en sådan situation till exempel om dina föräldrar har stora utgifter för skulder.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan du få fullt arbetsmarknadsstöd även om du bor med dina föräldrar.

Jonatan får arbetsmarknadsstöd och bor med sin mor. I hemmet bor dessutom hans åttaåriga bror. Moderns lön är 2 200 euro per månad. Modern har inga kostnader för arbetsresor som kan avdras från löneinkomsterna, men hon betalar 84 euro per år i medlemsavgift till arbetslöshetskassan. Avgiften dras av från hennes inkomster.

Av det fulla arbetsmarknadsstödet (37,21 euro/dag) avdras 50 procent av moderns inkomster som överskrider inkomstgränsen (1887 euro). Jonatan får 31,30 euro om dagen i arbetsmarknadsstöd.

Ellen bor med sin mamma och pappa och ansöker om arbetsmarknadsstöd. I hushållet bor dessutom 3 minderåriga syskon. Föräldrarnas sammanlagda inkomster är 4500 euro/månad och överskrider därmed inkomstgränsen på 2866 euro. Det här betyder att Ellen kan få 50 % av arbetsmarknadsstödet.

Ellen lämnar in en utredning till FPA om att föräldrarna omfattas av skuldsanering. Föräldrarna kan inte stödja sin myndiga dotter ekonomiskt, eftersom det i familjen också finns minderåriga barn att försörja. Ellen får fullt arbetsmarknadsstöd.

Dina kapitalinkomster och övriga inkomster kan minska arbetsmarknadsstödet. De är alltså inkomster som beaktas vid behovsprövningen. Kapitalinkomster är till exempel hyres-, skogs-, ränte- och dividendinkomster (även dividendinkomster som betalas in på ett aktiesparkonto).

På arbetsmarknadsstödet inverkar också

 • stöd för närståendevård
 • arvode till familjevårdare
 • ersättningar för upphovsrätt
 • partiell förtida ålderspension.

Du kan ändå få inkomster upp till en viss gräns utan att de inverkar på ditt stöd.

Andra inkomster än löneinkomster minskar inte ditt arbetsmarknadsstöd i följande situationer:

 • Du har fyllt 55 år och arbetsvillkoret har uppfyllts innan du blev arbetslös.
 • Du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Det finns en inkomstgräns för kapitalinkomster och övriga inkomster som beaktas vid behovsprövningen. Du kan få inkomster upp till inkomstgränsen utan att de inverkar på ditt stöd. Inkomstgränsen vid behovsprövningen är en annan sak än det skyddade beloppet i fråga om löneinkomster. Om du har löneinkomster kan du få jämkad arbetslöshetsförmån. Vid jämkningen beaktas lönen och vid behovsprövningen alla övriga inkomster.

Läs mer om hur löneinkomsterna inverkar på arbetsmarknadsstödet.

Ensamboende arbetslös person

Om du bor ensam minskas arbetsmarknadsstödet av de kapitalinkomster och andra inkomster än löneinkomster som överstiger en inkomstgräns på 311 euro/månad. Från det fulla arbetsmarknadsstödet avdras ett belopp som är 75 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen.

Personer som är gifta eller samboende eller föräldrar till minderåriga barn

Om du är gift, samboende eller har en registrerad partner eller är förälder till minderåriga barn är inkomstgränsen 1 044 euro/månad. Inkomstgränsen höjs med 130 euro för varje barn som du försörjer. Från det fulla arbetsmarknadsstödet avdras ett belopp som är 50 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen.

Om du har andra förmåner dras deras belopp i regel direkt av från ditt arbetsmarknadsstöd. Om du har en förmån som betalas ut varje månad räknas beloppet per dag ut genom att beloppet för en hel månad divideras med 21,5.

AnkkuriSå här ansöker du om arbetsmarknadsstöd

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster (jobbmarknaden.fi). Du kan inte få arbetsmarknadsstöd om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 2. Ansök om arbetsmarknadsstöd i MittFPA.
 3. Fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Det står i blanketten vilka bilagor du behöver.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmån TT1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om arbetsmarknadsstöd i MittFPA

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om arbetsmarknadsstöd:

Anteckna dagarna i ansökan genast från den första arbetslöshetsdagen. Lämna in din första ansökan efter att du har varit arbetslös i 7 dagar och självrisktiden har löpt ut. Som arbetslöshetsdagar räknas dagarna från måndag till fredag.

Fyll därefter i anmälan om arbetslöshetstid för 2 veckor så att du får den första utbetalningsposten av stödet. Skicka därefter en anmälan med 4 veckors mellanrum.

Du kan anmäla arbetslöshetstid endast i efterhand. Den retroaktiva ansökningstiden för stödet är 3 månader.

AN-tjänster skickar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till FPA som FPA behöver för att kunna avgöra din ansökan.

Exempel på ansökningstid

Markus blir arbetslös den 5 februari och anmäler sig genast som arbetssökande hos AN-tjänster. Självrisktiden på 7 vardagar uppnås den 13 februari, så Markus ansöker om arbetsmarknadsstöd i MittFPA den 14 februari.

Den första utbetalningsperioden för hans grunddagpenning, 2 veckor, är 14.2–27.2, så han kan anmäla sina arbetslöshetsdagar i MittFPA den 28 februari. I fortsättningen gör han anmälan med 4 veckors mellanrum, det vill säga följande gång för tiden 28.2–26.3.

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.

Om du har haft företagsinkomster, dividend-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.

FPA har inte tillgång till de bilagor som du har skickat till AN-tjänster.

AnkkuriMeddela förändringar som inverkar på arbetsmarknadsstödet

Om du har arbetsmarknadsstöd ska du i MittFPA genom anmälan om arbetslöshetstid meddela

 • antalet timmar och dagar som du har arbetat under arbetslöshetsperioden
 • om du får barn eller om det sker andra förändringar i familjeförhållandena

Meddela också om det sker förändringar i de inkomster som ska beaktas vid behovsprövningen.

När du meddelar om förändringar får du stödet till rätt belopp och går inte miste om stöd som du har rätt till.

Om du inte meddelar oss eventuella förändringar kan det hända att stödet betalas ut på felaktiga grunder och att vi senare blir tvungna att återkräva det.

Kontrollera också hur förändringen inverkar på andra FPA-förmåner.

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

Senast ändrad 13.5.2024