Arbetsmarknadsstöd

Hur modellen för arbetskraftsservice påverkar förmånerna från FPA

FPA fattar även i fortsättningen beslut utifrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande från TE-tjänster eller kommunen. Håll din jobbsökning i kraft, sök arbete tillräckligt aktivt och följ sysselsättningsplanen. Om du förlorar förmånen är karenstiden kortare i fortsättningen.

Läs mer

Arbetsmarknadsstödet är ett ekonomiskt stöd som tryggar din försörjning när du söker arbete.

Det är avsett för

Hur mycket arbetsmarknadsstöd kan jag få?

Räkna ut beloppet på ditt arbetsmarknadsstöd.

Räkna ut
  • arbetslösa som första gången kommer ut på arbetsmarknaden eller som inte har arbetat tillräckligt länge för att uppfylla arbetsvillkoret
  • arbetslösa som inte längre kan få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning eftersom maximitiden har löpt ut.

Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat, vilket innebär att stödets storlek påverkas av såväl dina egna inkomster som av dina föräldrars inkomster, om du bor med dem i samma hushåll.

Självrisktiden för arbetsmarknadsstödet är 5 dagar. Det finns ingen gräns för hur länge du kan få arbetsmarknadsstöd.

Förmåner som dras av från arbetsmarknadsstödet

Om den som får arbetsmarknadsstöd har andra sociala förmåner dras de i allmänhet av från arbetsmarknadsstödet.

Läs mer