Partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning stöder en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete.

Att återgå till arbetet på deltid är ett frivilligt arrangemang som kräver samtycke av både arbetstagaren och arbetsgivaren. Deltidsarbetet får inte äventyra arbetstagarens hälsa eller tillfrisknande. Arbetstiden ska minska med 40–60 procent från det tidigare.

Beslut om deltidsarbete fattas utgående från en bedömning av en företagsläkare eller en annan läkare som känner till arbetsförhållandena. Deltidsarrangemanget ska pågå utan avbrott i minst 12 vardagar. Också lördagar räknas som vardagar.

Exempel

Arbetsledaren vid ett elföretag utför monteringsuppdrag utöver sina arbetsledaruppgifter. Han återhämtar sig från en operation i axeln och är därför arbetsoförmögen. Tillsammans med sin chef planerar han deltidsarbete så att han skulle ägna sig endast åt sina arbetsledaruppgifter och på så sätt förkorta sin arbetstid med 50 %. Företagsläkaren bedömer om han kan återvända till sitt arbete och få partiell sjukdagpenning utan att riskera återhämtningen från operationen.

Självrisktid

Arbetstagaren ska vara helt och hållet borta från arbetet under självrisktiden. Deltidsarbetet kan inledas tidigast efter självrisktiden. Självrisktiden omfattar den dag man insjuknar och de nio följande vardagarna. Kontrollera självrisktiden med beräkningsprogrammet för sjukdagpenningperioden.

En FöPL- och/eller LFöPL-försäkrad kan få FöPL- och/eller LFöPL-dagpenning under självrisktiden på samma sätt som i fråga om sjukdagpenning.

Ingen självrisktid tillämpas på den partiella sjukdagpenningen då den betalas omedelbart efter sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning. Självrisktiden är en vardag, om arbetsoförmågan börjar på nytt på grund av samma sjukdom inom 30 kalenderdagar från den tidpunkt då sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning senast betalades.

Maksimtid

Partiell sjukdagpenning betalas för högst 120 vardagar. Du kan få partiell sjukpenning även om maximitiden för sjukdagpenning har uppnåtts.  

Efter uppnådd maximitid kan partiell sjukdagpenning betalas på nytt för samma sjukdom först då den sökande har varit arbetsför i ett år utan avbrott.

Om personen återvänder till arbetet efter att ha fått partiell sjukdagpenning för maximal tid kan han eller hon efter att ha arbetat minst 30 dagar utan avbrott få 50 tilläggsdagar med partiell sjukdagpenning.

Den partiella sjukdagpenningen har en egen maximitid. Du kan få partiell sjukdagpenning även om du redan uppnått maximitiden för sjukdagpenning.

Om deltidsarbetet avbryts

Om ditt deltidsarbete avbryts tillfälligt på grund av till exempel semester, sjukdom eller ett barns sjukdom, kan partiell sjukdagpenning betalas på normalt sätt under avbrottet. En förutsättning för detta är att avtalet om deltidsarbete förblir i kraft.

Om avtalet om deltidsarbete upphör för den tid avbrottet varar och fortsätter efter avbrottet, upphör utbetalningen av partiell sjukdagpenning för den tid avbrottet varar och fortsätter sedan på nytt i enlighet med avtalet om deltidsarbete.

Utbetalningen av partiell sjukdagpenning kan fortsätta utan självrisktid om du har varit arbetsoförmögen under avbrottet. Ingen självrisktid tillämpas om du har beviljats sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning för den tid avbrottet varar.

Om du däremot är arbetsför under avbrottet i avtalet om deltidsarbete tillämpas en självrisktid på den partiella sjukdagpenning som betalas efter avbrottet enligt följande:

  • 1 dag, om det har gått mindre än 30 dagar sedan den föregående perioden med partiell sjukdagpenning upphörde
  • 1+9 dagar, om det har gått mer än 30 dagar sedan den föregående perioden med partiell sjukdagpenning upphörde.