Anpassningskurs för personer med minnessjukdom | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurser för personer med minnessjukdom

FPA ordnar anpassningskurser för personer med minnessjukdom. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”minneskurs”.

Sök rehabiliteringskurs

På en anpassningskurs får du stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med en lindrig minnessjukdom eller en minnessjukdom som är i ett tidigt stadium och du är över 18 år. Det kan vara fråga om bl.a. Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy body-demens, demens vid Parkinsons sjukdom och pannlobsdemens.
  • man inom hälso- och sjukvården har bedömt att du har behov och nytta av anpassningsträning
  • du har fått minst 18 poäng i ett minnestest (MMSE)
  • du har tillräcklig funktionsförmåga för att klara av att genomgå kursen i enlighet med rehabiliteringsprogrammet. Programmet omfattar i genomsnitt 5 timmar handledd rehabilitering per dag.

Kursen lämpar sig inte för den som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Anpassningskurser ordnas för följande målgrupper:

  • personer under 68 år
  • personer över 68 år.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. En vuxen anhörig eller närstående deltar i rehabiliteringen tillsammans med dig under hela rehabiliteringstiden. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi eller geriatri
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en psykolog eller neuropsykolog
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023