Social trygghet i andra livssituationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet i andra livssituationer

Länkar till innehållet på denna sida:

Återflyttare

Personer som återvänder till Finland och som tidigare omfattats av den finländska sociala tryggheten får i regel rätt till förmåner genast.

Om du på basis av ditt finländska ursprung har fått uppehållstillstånd för minst ett år, får du rätt till förmåner genast när du flyttat till Finland.

Flyktingar och personer med uppehållstillstånd

Om du har kommit till Finland som asylsökande och fått ett uppehållstillstånd på basis av asyl eller alternativt skydd, har du rätt till social trygghet från tidpunkten för beviljande av uppehållstillstånd om du har för avsikt att stanna permanent i Finland. Om du beviljats uppehållstillstånd har du rätt till samma FPA-förmåner och annan social trygghet som de som är stadigvarande bosatta i Finland. FPA betalar inte förmåner till asylsökande medan ansökan om asyl behandlas.

Om du kommer till Finland som kvotflykting får du rätt till social trygghet från och med flyttningen till Finland.

Arbetslösa arbetssökande

Du kan komma till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för EU-jobbsökning här i högst sex månader om du har fått blankett U2 från utreselandet. Du kan komma till Finland för EU-jobbsökning även från Storbritannien om den myndighet i Storbritannien som betalar ut arbetslöshetsförmåner beviljar dig blankett U2. Du får arbetslöshetsförmåner från det land som gett blanketten medan du söker jobb. Du kan inte samtidigt få förmåner från Finland.

Om du har beviljats blankett U2 i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien och du har ett europeiskt sjukvårdskort, har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård i Finland.

Om du får jobb i Finland kan du få rätt till förmåner i egenskap av arbetstagare. Om du inte hittar något jobb men fortfarande bor kvar i Finland beror din rätt till den finländska sociala tryggheten på om du kan anses vara stadigvarande bosatt här. Till exempel familjeband tyder på stadigvarande bosättning.

Praktikanter och au pairer

Praktikanter och au pairer får i allmänhet inte rätt till FPA-förmåner eftersom de arbetar i liten utsträckning och kortvarigt. Om lönen för arbetet uppgår till minst 800,02 euro per månad kan du ha rätt till förmåner i egenskap av arbetstagare. Läs mer om social trygghet för arbetstagare och företagare.

Beväringar och civiltjänstgörare

Beväringar och civiltjänstgörare som flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz har rätt till den finländska sociala tryggheten under värnplikts- eller civiltjänstgöringstiden.

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU-länderna, kan du få rätt till förmåner endast om du flyttar stadigvarande till Finland och du tänker stanna här också efter tjänstgöringen.

Idrottsutövare

Professionella idrottsutövare jämställs med arbetstagare. Om månadslönen uppgår till minst 800,02 euro per månad kan du ha rätt till förmåner.

Om du kommer från ett land utanför EU- och EES-området, behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare.

Senast ändrad 22.5.2023