Social trygghet för familjemedlemmar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för familjemedlemmar

Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor samt parterna i ett registrerat partnerskap. Som familjemedlemmar betraktas också egna barn, adoptivbarn samt partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år.

Huruvida en familjemedlem har rätt till förmåner beror på om flyttningen anses vara tillfällig eller stadigvarande. Om din vistelse i Finland betraktas som tillfällig men du senare börjar arbeta i Finland, bestäms din rätt till finländsk social trygghet på samma sätt som för arbetstagare.

Om du flyttar till Finland med din familjemedlem, bedöms din situation i regel enligt huruvida den person som kommit till Finland för att arbeta eller studera anses vara bosatt här eller inte. Om du flyttar till en familjemedlem som är bosatt i Finland har du i regel rätt till förmåner.

Familjemedlemmar som kommer från ett EU-land får förmåner från det land där de är stadigvarande bosatta. Om du flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien måste flyttningen till Finland vara stadigvarande för att du ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du vistas tillfälligt i Finland, kan du ha rätt till sjukvård och familjeförmåner i Finland. Du kan kontrollera din rätt till förmåner genom att kontakta FPA.

Om du flyttar till Finland tillsammans med en utsänd arbetstagare bedöms din rätt till den sociala tryggheten i Finland enligt huruvida flyttningen betraktas som stadigvarande eller tillfällig, även om din partner omfattas av den sociala tryggheten i det utsändande landet.

Du är inte stadigvarande bosatt i Finland, om din familjemedlem arbetar vid en annan stats beskickning eller i en mellanstatlig organisation. Om du varit stadigvarande bosatt i Finland redan innan din familjemedlem börjar arbeta vid beskickningen eller organisationen kan du fortsättningsvis få förmåner från FPA.

Familjemedlemmar till utsända arbetstagare från ett land med vilket Finland har överenskommelse om social trygghet

När det gäller familjemedlemmar som flyttar till Finland från ett land med vilket Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet, ett s.k. avtalsland, måste de i regel bo stadigvarande i Finland för att de ska kunna få rätt till FPA-förmåner. Den som kommer från ett område utanför EU- och EES-länderna eller Schweiz måste ha ett uppehållstillstånd för minst 1 år.

Enligt vissa överenskommelser om social trygghet kan en lokalt anställd person som arbetar vid en beskickning välja vilketdera avtalslands sociala trygghet personen vill omfattas av. Arbetstagarens val inverkar inte på vilket lands sociala trygghet en familjemedlem omfattas av.

Överenskommelserna om social trygghet gäller i allmänhet pensioner. Vissa överenskommelser om social trygghet kan innehålla bestämmelser om enskilda förmåner. Överenskommelserna med Kina, Indien och Sydkorea gäller inte alls FPA-förmånerna.

Läs mer

Senast ändrad 31.7.2023