Social trygghet för offentligt anställda | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för offentligt anställda

Statligt anställda och andra som arbetar i offentliga uppdrag betraktas som offentligt anställda.

Om du som offentligt anställd hos en annan stat flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, omfattas du av den sociala tryggheten i arbetsgivarstaten under arbetet i Finland. Du får alltså sociala trygghetsförmåner från arbetsgivarstaten i enlighet med bestämmelserna i den staten. Varje land bestämmer själv vilka man betraktar som offentligt anställda. Om du hör till personalen vid en främmande stats beskickning i Finland, har du rätt till FPA-förmåner om du uppfyller minimikraven för arbete eller är stadigvarande bosatt i Finland.

Om du flyttar till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett avtalsland, får du rätt till förmåner om du flyttar stadigvarande till Finland eller uppfyller minimikraven för arbete. Samma regler gäller förmåner som inte omfattas av överenskommelserna om social trygghet.

Om du arbetar som utstationerad arbetstagare vid en främmande stats beskickning, har du inte rätt till den finländska sociala tryggheten. Utländska medborgare som hör till beskickningens personal har rätt till finländsk social trygghet endast om personen varit stadigvarande bosatt i Finland innan tjänsteförhållandet började. Finska medborgare som anställts vid beskickningen och som är stadigvarande bosatta i Finland har fortsättningsvis rätt till den sociala trygghet som handhas av FPA.

Exempel 1

Franska Marc bor i Finland. Han får jobb vid franska ambassaden i Finland. Marc får rätt till den sociala trygghet som handhas av FPA om lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad.

Exempel 2

Tyska Yvonne har bott i Finland i 3 år och har rätt till den finländska sociala tryggheten. Yvonne får jobb vid Förenta staternas ambassad i Finland. Hon har fortsättningsvis rätt till den finländska sociala tryggheten medan hon arbetar.