Social trygghet för studerande och forskare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för studerande och forskare

Om du flyttar till Finland endast i avsikt att studera här kan du ha rätt till vissa FPA-förmåner om din flyttning till Finland betraktas som stadigvarande. Det här bedöms närmast utgående från den beräknade studietiden och utreselandet. Rätten till förmåner för den som kommer till Finland för att bedriva forskningsarbete beror bl.a. på om en forskare som har stipendium jämställs med företagare eller om inkomstnivån i övrigt är tillräckligt hög.

Studerande

Om du kommer till Finland från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien för att studera, betraktas din vistelse i Finland i allmänhet som tillfällig. Då är det utreselandet som ansvarar för den sociala tryggheten. Du får ändå den nödvändiga sjukvård du behöver om du har med dig ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats i ditt avreseland. Skaffa kortet innan du kommer till Finland.

Om du kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien för att studera här i minst 2 år, kan du i regel få ett FPA-kort och till exempel sjukvårdsersättningar från FPA för läkemedel. Du har dock inte rätt till alla FPA-förmåner. Till exempel allmänt bostadsbidrag betalas inte till studerande.  

Under studierna kan omständigheterna förändras. När rätten till social trygghet fastställs beaktar FPA förutom studierna också eventuella andra orsaker till vistelsen i Finland. Sådana andra orsaker kan vara t.ex. tidigare bosättning, familjeband eller arbete i Finland. Om du arbetar i Finland under studietiden kan du på grundval av arbetet få rätt till förmåner också i det fall att du inte anses bo stadigvarande i Finland. Rätt till förmåner på grundval av arbete förutsätter att lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad.

Forskare

Forskare som får ett finskt stipendium för minst 4 månader ska teckna en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL) om stipendiebeloppet omräknat till årsinkomst uppgår till minst 4 505,14 euro (år 2024). Rätten till FPA-förmåner för forskare som får stipendium grundar sig på den här pensionsförsäkringen för företagare. Pensionsförsäkringen beviljas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (mela.fi).

Forskare med stipendium, som inte räknas som företagare, kan få rätt till FPA-förmåner om inkomstnivån är tillräckligt hög. Då ska lönen, ett utländskt stipendium eller annan inkomst uppgå till minst 800,02 euro per månad (år 2024). Om inkomsten hos en forskare som arbetar i Finland inte når upp till den här nivån, fastställs rätten till förmåner enligt huruvida personen anses vara stadigvarande bosatt i Finland.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024