Social trygghet i andra livssituationer

Återflyttare

Personer som återvänder till Finland och som tidigare omfattats av den finländska sociala tryggheten kan i regel omfattas av den finländska sociala tryggheten genast.

Om du på basis av ditt finländska ursprung har fått uppehållstillstånd för minst ett år, omfattas du i regel av den finländska sociala tryggheten genast när du flyttat hit.

Flyktingar och personer med uppehållstillstånd

Om du har kommit till Finland som asylsökande och fått ett uppehållstillstånd på basis av asyl eller alternativt skydd, omfattas du av den finländska sociala tryggheten från tidpunkten för beviljande av uppehållstillstånd om du har för avsikt att stanna permanent i Finland. Om du beviljats uppehållstillstånd har du rätt till samma FPA-förmåner och annan social trygghet som andra som är stadigvarande bosatta i Finland. Beslutet om rätt till den sociala trygghet som handhas av FPA kan fattas först då uppehållstillstånd beviljats. FPA ansvarar inte för den mottagningspenning som betalas till asylsökande.

Om du kommer till Finland som kvotflyktning omfattas du av den finländska sociala tryggheten från och med flyttningen till Finland. Om du har fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt behov av skydd eller av något annat motsvarande skäl anses du inte flytta stadigvarande till Finland och omfattas därför inte av den sociala tryggheten i Finland.

Arbetslösa arbetssökande

Du kan komma till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att söka arbete här i högst sex månader om du har fått intyg U2 från utreselandet. Medan du söker jobb omfattas du av den sociala tryggheten i det land som gett dig intyget. Du kan inte samtidigt omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Om du har beviljats intyg U2 från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz och du har ett europeiskt sjukvårdskort, har du rätt till medicinskt nödvändig sjukvård i Finland.

Om du får jobb i Finland, kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten på grundval av arbetet. Om du inte hittar något jobb men fortfarande bor kvar i Finland, beror din rätt till den finländska sociala tryggheten på om du kan anses vara stadigvarande bosatt här. Till exempel familjeband tyder på stadigvarande bosättning.

Om du flyttar från ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland, avgörs din rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten av om flyttningen kan anses vara tillfällig eller stadigvarande. Du kan omfattas av den finländska sociala tryggheten ifall du har för avsikt att stadigvarande bosätta dig i Finland.

Arbetssökande som kommer till Finland från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland för att söka arbete kan i regel inte omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du däremot har för avsikt att flytta stadigvarande till Finland och även dina övriga omständigheter tyder på stadigvarande bosättning i Finland, kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Praktikanter och au pairer

Praktikanter och au pairer omfattas i regel inte av den finländska sociala tryggheten. Om arbetet är avsett att fortgå i minst 4 månader och det uppfyller minimivillkoren för arbete, omfattas du av den sociala tryggheten i egenskap av arbetstagare.

Beväringar och civiltjänstgörare

Beväringar och civiltjänstgörare som flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz omfattas av den finländska sociala tryggheten under värnplikts- eller civiltjänstgöringstiden.

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU-området, kan du omfattas av den sociala tryggheten endast om du flyttar stadigvarande till Finland och du tänker stanna här också efter tjänstgöringen.

Idrottsutövare

Professionella idrottsutövare jämställs med arbetstagare. Om du arbetar i Finland i minst fyra månader och arbetet uppfyller minimivillkoren för arbete, kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du kommer från ett land utanför EU- och EES-området behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare.