Arbetstagarens och företagarens sociala trygghet

Du kan omfattas av den finländska sociala tryggheten endera på basis av stadigvarande bosättning eller på basis av arbete. Rätten till den finländska sociala tryggheten på grundval av arbete för arbetstagare eller företagare som flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz avgörs utgående från hur länge arbetet beräknas pågå. Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU- och EES-området, ska du ha ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år.

Anställning som varar mindre än 4 månader

Ifall du kommer till Finland från ett annat EU- eller EES-land för att arbeta kortare tid än fyra månader, har du i regel inte rätt till förmåner från FPA. Om arbetsgivaren betalar arbetspensionsavgifter för dig till Finland, har du dock rätt till stöd för hemvård av barn och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Du är även arbetslöshetsförsäkrad från början av anställningen.

Anställning som varar minst 4 månader

Om du arbetar i Finland i minst 4 månader och arbetet uppfyller minimikraven, har du rätt till sjukförsäkringsförmåner medan anställningen fortgår även om du bor i ett annat EU-land. Du har också rätt till barnbidrag och till stöd för hemvård av barn. Du är arbetslöshetsförsäkrad i Finland och du börjar även tjäna in folkpension och familjepension.

Om du kommer till Finland för att arbeta här men fortfarande bor i ett land utanför EU- och EES-området, har du medan arbetet fortgår rätt till den sociala tryggheten i Finland, om anställningen fortgår minst fyra månader och arbetet uppfyller minimivillkoren gällande arbetstiden per vecka och lönen. Du har rätt till bl.a. sjukförsäkringsförmåner och föräldraförmåner.

Som arbetstagare omfattas du från och med att arbetet börjar av den finländska lagen om utkomstskydd för arbetslösa. För att få arbetslöshetsdagpenning krävs det ändå att du har arbetat i minst 6 månader i Finland.

Du har rätt till barnbidrag och stöd för hemvård av barn genast från och med att du flyttar till Finland, om du har som avsikt att arbeta minst 6 månader i ett arbete som uppfyller de minimivillkor som ställs på arbete. Barnen måste vara med dig i Finland.

Social trygghet för företagare

Om du har kommit till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, du har bedrivit företagarverksamhet utan avbrott i minst 4 månader och du har tecknat försäkring enligt lagen om pension för företagare, omfattas du av den finländska sociala tryggheten från det att du påbörjade företagarverksamheten.

Om du flyttar till Finland som företagare från något annat land, omfattas du av den finländska sociala tryggheten om flyttningen betraktas som stadigvarande.

Om avsikten ursprungligen är att bo i Finland tillfälligt men arbetet blir stadigvarande börjar du omfattas av den sociala tryggheten i Finland från den tidpunkt då vistelsen blir stadigvarande.

Exempel

Indiska Aarush arbetar i Finland för ett finskt företag 1.6.2016–30.4.2017. Hans vistelse i Finland är avsedd att vara kortvarig, så han kan inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala trygghet FPA sköter.

Som arbetstagare har han ändå rätt till de flesta FPA-förmåner ifall de förmånsspecifika villkoren uppfylls. Sådana förmåner är t.ex. ersättning för sjukvårdskostnader och dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen. I mars förlängs Aarush anställning med ett år. Hans vistelse ändras från tillfällig till stadigvarande och från och med 1.5.2017 har han rätt till alla FPA-förmåner.