Social trygghet för familjemedlemmar

Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor samt parterna i ett registrerat partnerskap. Som familjemedlemmar betraktas också egna barn, adoptivbarn samt partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år. En sambo kan betraktas som familjemedlem när samborna har bott tillsammans i sex månader.

Huruvida en familjemedlem omfattas av den sociala tryggheten i Finland beror på om flyttningen anses vara tillfällig eller stadigvarande. Om din vistelse i Finland betraktas som tillfällig men du senare börjar arbeta i Finland, bestäms din rätt till den finländska sociala tryggheten på samma sätt som för arbetstagare.

Om du flyttar till Finland med din familjemedlem, bedöms din situation i regel enligt huruvida den person som kommit till Finland för att arbeta eller studera anses vara bosatt här eller inte. Om du flyttar till en familjemedlem som är bosatt i Finland, omfattas du i regel av den sociala tryggheten i Finland.

Familjemedlemmar som kommer från ett EU-land omfattas av den sociala tryggheten i det land där personen är stadigvarande bosatt. Om du flyttar till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz, måste flyttningen till Finland vara stadigvarande för att du ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du vistas tillfälligt i Finland, kan du ha rätt till sjukvård och familjeförmåner i Finland. Du kan kontrollera din rätt till förmåner genom att kontakta FPA.

Om du flyttar till Finland med en utstationerad arbetstagare prövas din rätt till den sociala tryggheten i Finland enligt huruvida flyttningen betraktas som stadigvarande eller tillfällig, även om din make/maka omfattas av den sociala tryggheten i det utsändande landet.

Du är inte stadigvarande bosatt i Finland, om familjemedlemmen arbetar vid en annan stats beskickning eller en mellanstatlig organisation. Om du varit stadigvarande bosatt i Finland redan innan familjemedlemmens arbete vid beskickningen eller organisationen inleddes kan du fortsättningsvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Familjemedlemmar till utstationerade arbetstagare från ett land med överenskommelse om social trygghet

När det gäller familjemedlemmar som flyttar till Finland från ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet, ett s.k. avtalsland, måste de i regel bo stadigvarande i Finland för att de ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten. Den som kommer från ett land utanför EU- och EES-området måste ha ett uppehållstillstånd för minst 1 år.

Personer som arbetar på en beskickning och som anställts lokalt har enligt vissa överenskommelser rätt att välja vilketdera landets sociala trygghet de vill omfattas av. Arbetstagarens val inverkar inte på vilket lands sociala trygghet en familjemedlem omfattas av.

Överenskommelserna om social trygghet gäller i allmänhet pensioner. Vissa överenskommelser om social trygghet kan innehålla bestämmelser om enskilda förmåner. Överenskommelserna med Kina och Sydkorea gäller inte FPA-förmåner.