Social trygghet för familjemedlemmar

Som familjemedlemmar betraktas partner som är äkta makar eller sambor samt parterna i ett registrerat partnerskap. Som familjemedlemmar betraktas också egna barn, adoptivbarn samt partnerns barn som bor i samma hushåll, förutsatt att de är under 18 år.

Huruvida en familjemedlem har rätt till förmåner beror på om flyttningen anses vara tillfällig eller stadigvarande. Situationen bedöms i allmänhet enligt grunden för huvudpersonens vistelse i Finland och den planerade längden på familjens vistelse i Finland. Om din vistelse i Finland betraktas som tillfällig men du senare börjar arbeta i Finland, bestäms din rätt till den finländska sociala tryggheten på samma sätt som för arbetstagare.

Om du flyttar till Finland med din familjemedlem, bedöms din situation i regel enligt huruvida den person som kommit till Finland för att arbeta eller studera anses vara bosatt här eller inte. Om du flyttar till en familjemedlem som är bosatt i Finland har du i regel rätt till förmåner.

Familjemedlemmar som kommer från ett EU-land har rätt till social trygghet i det medlemsland där familjemedlemmen anses vara stadigvarande bosatt. I situationer som inbegriper EU-länder fastställs bosättningslandet vid behov i samråd med det andra EU-landet utgående från en helhetsbedömning. Du kan kontrollera din rätt till förmåner genom att kontakta FPA.

Om du flyttar till Finland med en utsänd arbetstagare prövas din rätt till den sociala tryggheten i Finland enligt huruvida flyttningen betraktas som stadigvarande eller tillfällig, även om din make/maka omfattas av den sociala tryggheten i det utsändande landet.

Du är inte stadigvarande bosatt i Finland om familjemedlemmen arbetar vid en annan stats beskickning eller i en mellanstatlig organisation. Om du varit stadigvarande bosatt i Finland redan innan din familjemedlem börjar arbeta vid beskickningen eller organisationen kan du fortsättningsvis få förmåner från FPA.

Familjemedlemmar till utstationerade arbetstagare från ett land med överenskommelse om social trygghet

När det gäller familjemedlemmar som flyttar till Finland från ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet, ett s.k. avtalsland, måste de i regel bo stadigvarande i Finland för att kunna få rätt till FPA-förmåner. Den som kommer från ett land utanför EU- och EES-området måste ha ett uppehållstillstånd för minst 1 år.

Enligt vissa överenskommelser om social trygghet kan en lokalt anställd person som arbetar vid en beskickning välja vilkendera avtalslandets sociala trygghet personen vill omfattas av. Arbetstagarens val inverkar inte på vilket lands sociala trygghet familjemedlemmarna omfattas av.

Överenskommelserna om social trygghet gäller i allmänhet pensioner. Vissa överenskommelser om social trygghet kan innehålla bestämmelser om enskilda förmåner. Överenskommelserna med Kina, Indien och Sydkorea gäller inte alls FPA-förmånerna.

Läs mer