Social trygghet för studerande och forskare

Om du flyttar till Finland för att studera eller för att forska, kan du i regel inte omfattas av den finländska sociala tryggheten. Studerande anses vistas tillfälligt i Finland. Om du emellertid utöver studierna har även andra orsaker till vistelsen i Finland, kan det vara möjligt att omfattas av den sociala tryggheten. Sådana orsaker kan vara t.ex. tidigare bosättning, familjeband eller arbete i Finland.

Studerande

Under studierna kan omständigheterna förändras. Om villkoren för stadigvarande bosättning uppfylls, kan du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Det kan t.ex. vara fråga om att du gifter dig med en person som är stadigvarande bosatt i Finland.

Om du arbetar i Finland under din studietid kan du omfattas av den sociala tryggheten under den tid arbetet fortgår på samma villkor som andra arbetstagare som kommer till Finland. För att man ska kunna omfattas av den sociala tryggheten förutsätts att arbetet i Finland fortgår minst 4 månader. Dessutom ska minimikraven på arbetstiden per vecka och lönen uppfyllas.

När ditt arbete upphör avgörs din rätt till den finländska sociala tryggheten utgående från om du bor tillfälligt eller stadigvarande i Finland.

Stipendiater

Om du kommer till Finland för en kortare tid än ett år för att utföra forskningsarbete eller konstnärligt arbete med stöd av stipendium, anses vistelsen i Finland vara tillfällig och du kan inte omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om arbetet dock fortgår mer än ett år, du har finansiering för mer än ett år och omständigheterna i övrigt tyder också på stadigvarande bosättning i Finland kan du i regel omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om du forskar eller bedriver påbyggnadsstudier med stöd av ett finskt stipendium i minst 4 månader, kan du omfattas av den finländska sociala tryggheten. Stipendiet ska vara försäkrat enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten ska sökas hos FPA. Studier eller forskningsarbete med stöd av ett utländskt stipendium ger i allmänhet inte rätt att omfattas av den sociala tryggheten.