Underhållsstöd

Vid skilsmässa kan familjen få stöd från FPA. FPA kan betala underhållsstöd i situationer där ett barns föräldrar har separerat och barnet inte får underhåll av den underhållsskyldiga föräldern eller om det fasta underhållsbidragsbelopp som fastställts är mindre än underhållsstödet. Underhållsstöd kan betalas också om det inte finns någon underhållsskyldig förälder.

 • Underhållsbidrag = det belopp som en underhållsskyldig förälder betalar för underhållet av sitt barn. Beloppet fastställs i underhållsavtalet eller underhållsbeslutet.
 • Underhållsstöd = ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga ett barns underhåll, om barnet inte får underhållsbidrag från sin underhållsskyldiga förälder.
 • Underhållsskyldig = den förälder som enligt underhållsavtalet eller domstolsbeslutet är skyldig att betala underhållsbidrag.
 • Umgängesförälder = den underhållsskyldiga förälder som inte bor tillsammans med barnet.
 • Boförälder = den förälder som bor tillsammans med barnet.

Avtal om underhållsbidrag

I samband med en skilsmässa kan föräldrarna komma överens om underhållsbidraget genom ett avtal som fastställs av kommunens socialväsende, i allmänhet av kommunens barnatillsyningsman. Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget avgörs ärendet i domstol. Domstolen fastställer då beloppet av underhållsbidraget.

Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget sinsemellan genom ett fritt formulerat avtal, men för att få underhållsstöd krävs det ett fastställt underhållsavtal eller ett domstolsbeslut om underhållsbidrag.

Ytterligare information om underhållsbidrag och fastställande av det får du exempelvis av socialväsendet i din egen kommun.

Till vem betalas stödet?

FPA betalar underhållsstödet till barnets vårdnadshavare eller till en annan person som har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även beviljas och betalas till barnet själv, om barnet har fyllt 15 år och bor självständigt.

I vilka situationer kan man få underhållsstöd?

Du kan få underhållsstöd från FPA i följande fall:

 • Den underhållsskyldiga föräldern har inte senast på förfallodagen betalat det underhållsbidrag som fastställts och ett belopp som motsvarar minst underhållsbidraget för en hel månad har inte betalats.
 • Det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • Underhållsbidrag har inte fastställts överhuvudtaget på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • Du har adopterat barnet utan partner.
 • Barnet har fötts utom äktenskapet och faderskapet har inte fastställts eller barnet har inte två underhållsskyldiga föräldrar.
 • Barnet har fötts inom mammans och hennes kvinnliga partners äktenskap, men barnet har inte en annan fastställd förälder och mammans partner har inte adopterat barnet.
 • Faderskapet eller moderskapet för barnet har fastställts, men det har varit juridiskt omöjligt att samtidigt fastställa underhållsbidraget. En sådan situation kan uppstå då man samtidigt har försökt fastställa fler än en person som förälder.

FPA betalar inte underhållsstöd i följande fall:

 • Du har inte ett underhållsavtal som fastställts av socialväsendet i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.
 • Barnet bor med den underhållsskyldiga.
 • Barnet bor utomlands.
 • Barnet kan försörja sig självt med sin inkomst. Det här betyder att barnet har förvärvs- eller kapitalinkomster på minst 791,60 euro per månad under minst 6 månader. Om barnet bor självständigt är inkomstgränsen 1 130,86 euro per månad. Sociala förmåner inverkar inte på underhållsstödet.
 • Den underhållsskyldiga har avlidit. I sådana fall kan du ansöka om barnpension.
 • På grund av icke-fastställt faderskap, om fadern har erkänt barnet före barnets födelse och faderskapet fastställs.
 • Barnet till ett kvinnligt par har ingen fastställd far, men förutom den förälder som föder barnet fastställs också moderskapet för den andra parten i paret eller så adopterar hon partnerns barn. Underhållsstöd kan emellertid betalas medan adoptionsprocessen pågår.

Läs mer