Underhållsstöd

FPA kan betala underhållsstöd i en situation där den underhållsskyldiga efter skilsmässan inte betalar underhållsbidrag eller om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet. Underhållsstöd kan betalas också om det inte finns någon underhållsskyldig förälder. Det kan vara fråga om att barnet har adopterats av en person utan partner eller om att faderskapet för barnet inte har fastställts.

Vid skilsmässa krävs att föräldrarna har ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Underhållsstödet betalas till barnets förälder eller till en annan person som har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även betalas beviljas och betalas till ett barn som fyllts 15 år.

FPA kan betala underhållsstöd, om

 • den underhållsskyldiga föräldern inte har betalat det underhållsbidrag som fastställts*.
 • det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • underhållsbidrag inte har fastställts överhuvudtaget på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • barnet har adopterats av en ensamstående person.
 • barnet har fötts utom äktenskapet och faderskapet inte har fastställts och barnet inte har två underhållsskyldiga föräldrar.
 • barnet har fötts inom moderns och hennes kvinnliga partners äktenskap, men faderskapet för barnet inte har fastställts och mammans partner inte har adopterat barnet.
 • faderskapet för barnet har fastställts, men underhållsbidraget inte har kunnat fastställas samtidigt. 

* FPA driver in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldiga i efterskott.

FPA betalar inte underhållsstöd, om

 • föräldern inte har ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget. Något avtal eller beslut behövs emellertid inte om faderskapet för barnet inte har fastställts eller barnet inte har två underhållsskyldiga föräldrar eller om barnet har adopterats av en ensamstående person.

 • barnet bor med den underhållsskyldiga.

 • barnet kan försörja sig självt dvs. barnet har löneinkomster på minst 772,40 euro per månad under minst 6 månader eller, såvida barnet bor självständigt, 1 103,43 euro per månad.

 • den underhållsskyldiga har avlidit.

Underhållsbidrag till den värnpliktiges barn

Om en värnpliktig under militärtjänstgöringen inte klarar av att betala underhållsbidrag, betalar FPA en summa som motsvarar underhållsbidraget i form av militärunderstöd till den förälder som har vårdnaden om barnet.

Militärunderstöd kan sökas av barnets vårdnadshavare. Den värnpliktige kan också själv ansöka om det underhållsbidragsbelopp som betalas i form av militärunderstöd, om han är barnets vårdnadshavare. En kopia av underhållsavtalet eller av domstolens beslut ska bifogas till ansökan, om inte barnet redan får underhållsstöd. Om den värnpliktige har löneinkomster under tjänstgöringstiden, ska dessutom en utredning över löneinkomsterna bifogas till ansökan. Läs mer om militärunderstöd.