Underhållsstöd

FPA kan betala underhållsstöd i situationer där ett barns föräldrar har separerat och den underhållsskyldiga föräldern inte svarar för underhållet av barnet eller om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet. Underhållsstöd kan betalas också om det inte finns någon underhållsskyldig förälder. Det kan vara fråga om att barnet har adopterats av en person utan partner, att barnet fötts utom äktenskapet eller om att faderskapet för barnet inte har fastställts.

För att underhållsstöd ska kunna beviljas krävs att föräldrarna har ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Underhållsstödet betalas till barnets förälder eller till en annan person som har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även beviljas och betalas till ett barn som fyllt 15 år.

FPA kan betala underhållsstöd i följande fall:

 • den underhållsskyldiga föräldern har inte betalat det underhållsbidrag som fastställts.
 • det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • underhållsbidrag har inte fastställts överhuvudtaget på grund av den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
 • barnet har adopterats av en ensamstående person.
 • barnet har fötts utom äktenskapet och faderskapet har inte fastställts och barnet har inte två underhållsskyldiga föräldrar.
 • barnet har fötts inom moderns och hennes kvinnliga partners äktenskap, men faderskapet för barnet har inte fastställts och mammans partner har inte adopterat barnet.
 • faderskapet eller moderskapet för barnet har fastställts, men underhållsbidraget har inte kunnat fastställas samtidigt.

FPA betalar inte underhållsstöd i följande fall:

 • föräldern har inte ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget. Något avtal eller beslut behövs emellertid inte om faderskapet för barnet inte har fastställts eller om barnet inte har två underhållsskyldiga föräldrar eller om barnet har adopterats av en ensamstående person.
 • barnet bor med den underhållsskyldiga.
 • barnet kan försörja sig, dvs. har löneinkomster på minst 790,00 euro per månad under minst 6 månader eller, om barnet bor självständigt, 1 128,57 euro per månad.
 • den underhållsskyldiga har avlidit.

Underhållsbidrag till värnpliktigas barn

Om en värnpliktig inte klarar av att betala underhållsbidrag under militärtjänstgöringen, betalar FPA en summa som motsvarar underhållsbidraget i form av militärunderstöd till den förälder som har vårdnaden om barnet.

Militärunderstöd kan sökas av barnets vårdnadshavare. Den värnpliktige kan också själv ansöka om det underhållsbidrag som betalas i form av militärunderstöd, om han är barnets vårdnadshavare. En kopia av underhållsavtalet eller av domstolens beslut ska bifogas till ansökan, om inte barnet redan får underhållsstöd. Om den värnpliktige har löneinkomster under tjänstgöringstiden, ska dessutom en utredning över löneinkomsterna bifogas till ansökan. Läs mer om militärunderstödet.