Ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA 2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA 2024

Publicerad 18.12.2023

Regeringen har beslutat om ändringar i arbetslöshetsförmånerna. I dem ingår nedskärningar i grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet från FPA. Vissa ändringar träder i kraft vid ingången av 2024, andra under loppet av 2024. Det här meddelandet innehåller samlad information om alla de ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA som träder i kraft 2024.

Riksdagen har godkänt regeringens propositioner om ändringar i arbetslöshetsförmånerna. I dem ingår nedskärningar i det arbetsmarknadsstöd och den grunddagpenning som FPA betalar. Vissa ändringar träder i kraft vid ingången av 2024, andra under loppet av 2024.

Riksdagen har beslutat om nedskärningar även i det allmänna bostadsbidraget. Nedskärningarna träder i kraft 2024.

Rätten till arbetslöshetsförmåner börjar senare än för närvarande

Ändringar som inverkar på tidpunkten när rätten till arbetslöshetsförmåner börjar träder i kraft 1.1.2024. Ändringarna gäller antalet arbetslöshetsdagar innan förmåner kan börja betalas ut. 

Självrisktiden i samband med arbetslöshetsförmåner förlängs från 5 dagar till 7 dagar. Självrisktiden är 7 dagar om den börjar 1.1.2024 eller senare.

Dessutom införs periodisering av semesterersättningen för lönearbete i samband med arbetslöshetsförmåner. Periodiseringen av semesterersättningen gäller personer som blir arbetslösa och har outtagna semesterdagar när anställningen upphör. På grund av semesterersättningen uppskjuts tidpunkten för när deras rätt till arbetslöshetsförmåner börjar.

Semesterersättningen för den som blir arbetslös periodiseras i början av arbetslösheten på så sätt att semesterersättningen för lönearbetet divideras med den genomsnittliga dagslönen för arbetet. På det här sättet fås det antal dagar med vilka rätten till arbetslöshetsförmåner uppskjuts.

Periodiseringen gäller den semesterersättning som betalas när ett arbete på heltid som pågått i mer än två veckor upphör. Semesterersättningen periodiseras om anställningen upphör 1.1.2024 eller senare.

Bilden visar hur ändringen av självrisktiden och periodiseringen av semesterersättningen inverkar på tidpunkten när exempelpersonen får rätt till arbetslöshetsförmåner. Den information som finns i bilden visas i tabellen nedan.

Den information som finns i bilden visas i tabellen

Det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsförmåner slopas

Det månatliga skyddade beloppet på 300 euro i samband med arbetslöshetsförmåner slopas. Med skyddat belopp avses det belopp som en mottagare av en arbetslöshetsförmån kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Ändringen gäller de ansökningsperioder för arbetslöshetsförmåner som börjar 1.1.2024 eller senare. Ändringen berör sådana arbetslösa personer som får en jämkad arbetslöshetsförmån.

När en arbetslös person arbetar deltid eller har ströjobb eller utövar företagsverksamhet som bisyssla får hen en jämkad arbetslöshetsförmån, dvs. hens inkomster inverkar minskande på arbetslöshetsförmånens belopp. Varje euro som tjänats på arbetet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Om en arbetslös person för närvarande får till exempel 400 euro i lön under arbetslöshetstiden, minskas beloppet av arbetslöshetsförmånen med endast 50 euro tack vare det skyddade beloppet. Efter att det skyddade beloppet har slopats minskar en löneinkomst på 400 euro förmånen med 200 euro.

Trots ändringen är det fortfarande ekonomiskt lönsamt att arbeta deltid.

Bilden visar hur slopandet av det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsförmåner inverkar på beloppet av exempelpersonens arbetslöshetsförmån. Den information som finns i bilden visas i tabellen nedan.

Den information som finns i bilden visas i tabellen.

Barnförhöjning i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas

Barnförhöjningarna i anslutning till arbetsmarknadsstödet, grunddagpenningen och rörlighetsunderstödet från FPA slopas. 

Ändringen gäller arbetslösa personer som har barn under 18 år att försörja. Den träder i kraft 1.4.2024.

Det familjepaket som regeringen har godkänt innehåller höjningar av barnbidragen. Höjningarna träder i kraft 2024.

Bilden visar hur slopandet av barnförhöjningen i anslutning till arbetslöshetsförmåner inverkar på beloppet av exempelpersonens arbetslöshetsförmån. Den information som finns i bilden visas i tabellen nedan.

Den information som finns i bilden visas i tabellen.

Arbetsvillkoret förlängs och börjar intjänas utifrån löneinkomsten

Arbetsvillkoret för löntagare förlängs från nuvarande cirka 6 månader till 12 månader.

Dessutom börjar arbetsvillkoret tjänas in utifrån den löneinkomst som betalats ut under en kalendermånad. Om löneinkomsten under en kalendermånad är minst 930 euro tillgodoräknas månaden i arbetsvillkoret.

I fortsättningen kan också halva månader tillgodoräknas i arbetsvillkoret om den löneinkomst som betalats ut under kalendermånaden är minst 465 euro men mindre än 930 euro.

Arbetsvillkoret behöver inte heller i fortsättningen tjänas in utifrån kontinuerligt arbete, utan granskningsperioden förblir 28 månader.

För närvarande tjänas arbetsvillkoret in utifrån arbetstid under sådana kalenderveckor då löntagaren har arbetat minst 18 timmar.

Om en arbetslös person uppfyller arbetsvillkoret för löntagare har hen rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller grunddagpenning. Om hen inte har rätt till grunddagpenning kan hen ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Ändringarna i fråga om arbetsvillkoret gäller alla arbetslösa personer. Ändringarna träder i kraft 2.9.2024.

Om löntagarens arbetsvillkor uppfylls senast söndag 1.9.2024, tillämpas de bestämmelser om arbetsvillkoret som är i kraft före 2.9.2024.

Inga höjningar av beloppen av arbetslöshetsförmånerna 2024

Åren 2024–2027 kommer endast en del av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet att indexjusteras. (RP 75/2023)

FPA:s arbetslöshetsförmåner och grunddagpenningen kommer inte att indexjusteras 2024–2027. Beloppet av arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen är 37,21 euro per dag 2024 (tidigare 37,21 euro per dag).

Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel kommer inte heller att höjas 2024. Arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel är 5,29 euro per dag 2024 (tidigare 5,29 euro per dag).

Den temporära höjningen av barnförhöjningen i anslutning till arbetslöshetsförmåner upphör

Barnförhöjningen i anslutning till arbetslöshetsförmånerna höjdes för 2023 genom en temporär höjning med 20 procent. Den temporära höjningen av barnförhöjningen gäller till och med 31.12.2023.

Beloppen av barnförhöjningen är 1.1–31.3.2024 följande:

för ett barn 5,84 euro per dag (tidigare 7,01 euro per dag)

för två barn sammanlagt 8,57 euro per dag (tidigare 10,29 euro per dag)

för tre eller flera barn sammanlagt 11,05 euro per dag (tidigare 13,26 euro per dag).

Barnförhöjningen slopas helt 1.4.2024.

Närmare information för kunderna: 

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 12.10: Regeringen föreslår flera ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att öka sysselsättningen
RP 73/2023 rd: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar
Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan suojaosan, omavastuuajan ja lapsikorotuksien muutoksista (på finska)
Usein kysyttyä työssäoloehdon muutoksista (på finska)
Alla pressmeddelanden om ändringarna av den sociala tryggheten finns på sidan Förändringar i den sociala tryggheten.

Senast ändrad 7.3.2024