Rehabiliterings- och anpassningskurser

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för barn, unga och vuxna och för deras familjer och närmaste anhöriga.

Kurserna främjar din rehabilitering och hjälper dig och din familj att anpassa er till de förändringar som sjukdomen eller funktionsnedsättningen för med sig. På kurserna får du information om din sjukdom, kamratstöd och stöd för att klara av vardagliga sysslor.

Kurserna genomförs i form av grupprehabilitering. Kurser som riktar sig till barn ordnas i form av familjekurser som föräldrar och syskon kan delta i.

En del kurser för vuxna och unga innehåller en period för anhöriga, där den anhöriga lär sig att stödja sin närstående i vardagen och får kamratstöd av andra i samma situation.

Hitta en rehabiliteringskurs som passar dig

Nedan hittar du de rehabiliteringskurser som ordnas på svenska. Om du inte hittar någon lämplig kurs, kan du bekanta dig med de finskspråkiga rehabiliteringskurserna. Vid behov kan tolkning ordnas på dessa kurser.

Med  hjälp av söktjänsten hittar du närmare information om kursernas innehåll, tidtabeller och vem som ordnar.

Välj av följande

Yrkesinriktad rehabiliteringskurs (Taito-kurs)

Avsedd för personer i åldern 18–60 år som behöver stöd för att få jobb, påbörja en utbildning, byta yrke eller förebygga marginalisering.

Rehabiliteringen passar bra för t.ex. rehabiliteringsklienter som

 • saknar yrkesutbildning
 • har avbrutit sina studier på grund av sjukdom eller bristande socialt stöd eller försämrad livshanteringsförmåga
 • är arbetslösa
 • har deltagit i social rehabilitering och behöver i fortsättningen yrkesinriktad rehabilitering
 • behöver många olika typer av tjänster som stöd för att få ett jobb.

Om kursen

I kursen ingår det förutom öppenvårdsperioder även individuella besök och gruppbesök samt arbetspraktik.

Taito-kursen har bland annat följande allmänna mål:

 • att stärka arbetslivsfärdigheterna
 • att hjälpa klienten att identifiera sina resurser, sitt kunnande och sina starka sidor
 • att trygga och upprätthålla arbets- och studieförmågan
 • att öka klientens livshanteringsförmåga, arbetslivsfärdigheter och den egna aktiviteten
 • att klienten bekantar sig med olika utbildnings- och yrkesområden
 • att skapa ett fungerande stödnätverk på klientens hemort
 • att avbryta långvarig arbetslöshet.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 101r.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Kiila-kurs

För personer

 • som är i ett anställningsförhållande eller företagare
 • som behöver hjälp av sakkunniga i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor samt med sin hälsa och livshantering
 • för vilka arbetsplatsens eller företagshälsovårdens stöd inte verkar räcka till.

Om kursen

Rehabiliteringen genomförs i nära samarbete med företagshälsovården och arbetsplatsen. Kursen genomförs under 1–1,5 års tid och den innehåller både rehabiliteringsdagar som ordnas i grupp och individuellt.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att ge dem förutsättningar att stanna kvar i arbetslivet
att stödja klientens arbets- och livshantering.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 101r.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

ADHD-kurs

För barn i årskurserna 1–6 som på behörigt sätt har fått diagnosen ADHD.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, FPA:s rehabiliteringsbeslut och rehabiliteringsprogrammet.

Om kursen

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att trygga en bra uppväxt och utveckling
 • att identifiera klientens och familjens egna resurser och starka sidor samt att ge stöd för att orka
 • att öka klientens och familjens kunskap om ADHD
 • att stärka föräldrarnas resurser samt hjälpa att identifiera och bearbeta specialsituationer i samband med fostran av barnet
 • att stödja syskonen i att bättre förstå vilka konsekvenser ADHD har i hemmet och kamratkretsen.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Autismkurs

För barn som ska börja i skolan och för barn i årskurserna 1–6 som har behörigt diagnostiserad autism eller en autismspektrumstörning och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården.

Till kurserna väljs inte barn som

 • har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • har en sjukdom som förhindrar deltagande i rehabilitering i grupp.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, FPA:s rehabiliteringsbeslut och rehabiliteringsprogrammet.

Om kursen

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att hjälpa barnet att fungera i vardagen trots sjukdomen
 • att hjälpa klienten och familjen att identifiera sina resurser och starka sidor
 • att öka klientens och familjens kunskap om autism
 • att stödja föräldrarna i specialsituationer som gäller fostran av barnet
 • att hjälpa syskonen att bättre förstå vilka konsekvenser autismen har i hemmet och kamratkretsen.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Astmakurs

För vuxna

 • som har på behörigt sätt diagnostiserad astma och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården
 • vars astma gör det svårt att klara sig i arbetet, hemma, med studierna eller i andra livssituationer
 • som på grund av sin sjukdom behöver särskild undervisning och handledning i att behandla sjukdomen och som har svårt att anpassa sig till sin livssituation och motivera sig för eller vid behov klara av att ändra sina levnadsvanor.

Om kursen

Rehabiliteringen varar sammanlagt 10 dygn och genomförs i två perioder om 5 dygn. Anhöriga deltar inte i kursen.
Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att klienten ska nå sina personliga rehabiliteringsmål
 • att klienten lär sig och tillägnar sig metoder för rehabilitering på egen hand
 • att klienten får hjälp med att tillägna sig sunda levnadsvanor
 • att klienten tar till sig information om andningsorganen och sjukdomar i andningsorganen och om behandlingen av dessa sjukdomar
 • att klienten lär sig och stärker olika metoder att hantera sitt liv
 • att koppla samman rehabiliteringen med arbetslivet eller studierna
 • att stödja klienten så att han eller hon själv kan ta ansvar för vården och lösa problemsituationer
 • att komma överens om fortsatt vård
 • att kartlägga och hitta ett lämpligt stödnätverk
 • att utnyttja kamratstöd.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Diabeteskurs

För vuxna

 • som har en behörigt diagnostiserad typ 1-diabetes, men som inte har lyckats reglera sjukdomen och/eller som har problem med att acceptera sjukdomen och genomföra egenvården
 • för vilka den första sjukdomsinformationen och vårdinstruktionen från hälso- och sjukvården och en intensifiering av dessa inte har räckt till och som behöver effektivare multidisciplinärt stöd och handledning
 • som har diabetesrelaterade tillstötande sjukdomar eller löper risk för att insjukna i sådana, återkommande hypoglykemi och/eller rädslor i anslutning till diabetes.

 Anhöriga deltar inte i kursen.

Om kursen

Kursen varar 10 dygn och genomförs i två perioder. Anhöriga deltar inte i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att stärka de kunskaper och färdigheter som egenvård av diabetes kräver
 • att förbättra och stödja beredskapen för egenvård
 • att öka förtroendet för den egna förmågan att hantera sockerbalansen
 • att identifiera de egna resurserna och de starka sidorna, att trygga eller förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och att öka klientens aktivitet och delaktighet i vardagen
 • att skapa ett fungerande stödnätverk på hemorten och med hälso- och sjukvården eller företagshälsovården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Silmu-kurs

För rehabiliteringsklienter som arbetar, ska återgå till arbetet, har rehabiliteringsstöd eller studerar, och som har bipolär sjukdom. Till kursen kan också antas klienter som tillfälligt är borta från arbetslivet för att de är sjuklediga eller arbetslösa.

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och den genomförs under ett år i tre perioder om 5 dygn. Rehabiliteringen syftar till att trygga eller förbättra klientens arbets-, studie- och funktionsförmåga och till att öka klientens delaktighet och aktivitet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att öka klientens självkännedom och lyhördhet för sina egna behov
 • att öka klientens självförtroende och känsla av att klara sig
 • att upprätthålla och förbättra klientens yrkesmässiga självkänsla
 • att få de krav som arbetet ställer och klientens egna resurser att mötas
 • att stärka klientens sociala delaktighet och stödnätverk
 • att hitta och stärka sådana faktorer som främjar rehabiliteringen
 • att öka den fysiska aktiviteten.
 • Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

   

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Silmu-kurs

För rehabiliteringsklienter som arbetar, ska återgå till arbetet eller har rehabiliteringsstöd samt för studerande

 • som lider av behörigt diagnostiserad lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom
 • som har motivation och förutsättningar att delta i grupprehabilitering
 • vars vårdrelation till den ansvariga vårdenheten fortsätter under rehabiliteringen.

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och den genomförs under ett år i tre perioder om 5 dygn.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att hjälpa klienten att identifiera och stärka de resurser och styrkor som hänger samman med förutsättningarna att orka i arbetet eller studierna
 • att identifiera de psykiska belastningsfaktorer som hänger samman med förutsättningarna att orka i arbetet och studierna
 • att identifiera de nätverk som är centrala med tanke på stödjandet av arbets- och studieförmågan och att stödja samarbetet.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs om metabolt syndrom och typ 2-diabetes

För rehabiliteringsklienter som arbetar, ska återgå till arbetet, har rehabiliteringsstöd eller studerar, och som har

 •  på behörigt sätt diagnostiserat metabolt syndrom och typ 2-diabetes
 •  övervikt (BMI över 30) som behandlats, men utan resultat
 •  diabetesmedicinering och förhöjt fasteblodsockervärde (fP-glukos över 6,0 mmol/l)
 •  medicinering för rubbningar i fettmetabolismen eller förhöjda fettvärden.

Dessutom förutsätts att

 • klientens metabola syndrom och typ 2-diabetes är svårskötta och förorsakar fysiska och psykiska eller sociala begränsningar när det gäller arbets- och funktionsförmågan
 • det inte har räckt med intensifierad vård och handledning inom hälso- och sjukvården och därför har rehabiliteringsklienten fortfarande behov av ett intensifierat stöd när det gäller viktkontroll, livsstilsförändring, handledning vid medicineringen och sjukdomsacceptans
 • tillstötande sjukdomar och rädsla för dessa har för sin del kunnat inverka på att behandlingen misslyckats.

Också personer utanför arbetslivet vars sjukdom gör det svårt för dem att klara sig i vardagen kan av välgrundade skäl antas till kursen.

Om kursen

Kursen varar 10 dygn och genomförs i två perioder. Anhöriga deltar inte i kursen. Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga och att öka klientens aktivitet och delaktighet i vardagen för att förbättra den allmänna livskvaliteten
 • att stödja livsstilsförändringar
 • att finna resurser, styrkor och metoder för att genomföra de livsstilsförändringar som metabolt syndrom och typ 2-diabetes förutsätter och att förebygga tillstötande sjukdomar
 • att stödja egenvårdsberedskapen, viktkontrollen och målen för viktkontroll
 • att skapa ett fungerande stödnätverk på hemorten.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

MS-anpassningskurs

För personer som är i arbetslivet, ska återgå till arbetslivet, har rehabiliteringsstöd, studerar eller står utanför arbetslivet.

För rehabiliteringsklienter som står utanför arbetslivet

 • som har behörigt diagnostiserad multipel skleros (MS) och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården
 • för vilka den första sjukdomsinformationen och vårdinstruktionen från hälso- och sjukvården och en intensifiering av dessa inte har räckt till och som behöver effektivare multidisciplinärt stöd och handledning.

Till MS-anpassningskurserna väljs inte personer

 • som har en allvarlig sjukdom som försvårar rehabiliteringsprocessen
 • vars mål för rehabiliteringen är mera terapeutiska
 • som permanent vårdas i sluten vård.

Om kursen

Kursen varar 5 dygn. Anhöriga deltar inte i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att informera om sjukdomen och att instruera klienten så att han eller hon lär sig förstå vilka funktionsbegränsningar sjukdomen medför
 • att hjälpa klienten att identifiera sina resurser och med kompenserande metoder uppnå en god nivå när det gäller funktionsförmågan och förmågan att klara sig i vardagen
 • att instruera och motivera klienten till egenvård
 • att utnyttja kamratstödet inom gruppen i riktning mot klienternas målsättningar.

Om klienterna fortfarande arbetar, är syftet dessutom

 • att stödja dem så att de kan fortsätta arbeta
 • att hitta olika lösningsmodeller för arbetslivet och vardagen.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med minnessjukdomar

För klienter under 76 år

 • som har en diagnostiserad minnessjukdom i tidigt stadium eller lindrig minnessjukdom, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body-demens, vaskulär demens, frontotemporal degeneration eller minnessjukdom orsakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa
 • som har nytta av anpassningskurser i gruppform och vill delta i en kurs tillsammans med en anhörig/närstående
 • för vilka vårdenheten har bedömt att en anpassningskurs är aktuell högst 12 månader innan kursen börjar.

Till kurserna antas inte personer

 • som har en betydande sjukdom som försvårar rehabiliteringsprocessen eller en sjukdom som förhindrar deltagande i rehabilitering i gruppform
 • vars resultat i ett MMSE-test är 22 eller mindre
 • som har en svår beteendestörning som beror på sjukdomen.

Om kursen

Rehabiliteringsperioden varar 5 dygn. En anhörig ska också delta i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att upprätthålla självständig aktivitet genom kost, motion och egen aktivitet
 • att stödja klientens och den närståendes förmåga att klara sig att kartlägga ett fungerande stödnätverk på hemorten
 • att stödja den närstående att anpassa sig
 • att förbereda klienten för framtiden på olika sätt (ekonomiska och juridiska ärenden, intressebevakningsfullmakt, vårddirektiv).

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med synskada

För personer med synskada, som också kan ha andra sjukdomar eller skador, men för vilka den rehabilitering jämte målsättningar som behövs i det aktuella läget kräver specialkompetens i rehabilitering för personer med synskada.

 Dessutom förutsätts att

 • klientens återstående funktionsförmåga är tillräcklig för att han eller hon självständigt ska kunna röra sig i serviceproducentens lokaler/rehabiliteringsinrättningen/inkvarteringsenheten utan ständig assistans och delta i grupprehabilitering. Om klienten på grund av synskadan behöver assistans för att kunna röra sig utgör det inte något hinder för att delta i kursen.
 • klienten har tillräckligt god funktionsförmåga för att vara aktiv utanför hemmet och att rehabiliteringen syftar till att upprätthålla aktivitet och deltagande utanför hemmet.

Till kursen antas inte personer

 • som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.
 • Rehabiliteringsklientens partner eller någon annan vuxen anhörig eller närstående deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med Parkinsons sjukdom

För vuxna

 • som på behörigt sätt nyligen har diagnostiserats med eller är i en tidig fas av Parkinsons sjukdom eller har Parkinson Plus-syndrom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares, kortikobasal degeneration) och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården
 • för vilka den första sjukdomsinformationen och vårdinstruktionen från hälso- och sjukvården och en intensifiering av dessa inte har räckt till och som behöver effektivare multidisciplinärt stöd och handledning.

 Dessutom förutsätts att

 • klientens återstående funktionsförmåga är tillräcklig för att han eller hon ska kunna röra sig i rehabiliteringsinrättningen utan ständig assistans
 • klienten i regel självständigt klarar av sina dagliga aktiviteter och kan delta i grupprehabilitering.

 Till kursen väljs inte personer som

 • har en allvarlig sjukdom som försvårar rehabiliteringsprocessen
 • har allvarliga symtom eller en allvarlig sjukdom som inverkar menligt på den kognitiva förmågan att klara sig och som förhindrar ett aktivt deltagande i rehabiliteringen
 • har hallucinationer eller beteendestörningar som avsevärt försvårar deltagandet i rehabiliteringen.

Klientens partner deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, FPA:s rehabiliteringsbeslut och rehabiliteringsprogrammet.

Om kursen

Kursen varar 10 dygn och genomförs i två perioder. En anhörig ska delta i en del av kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att stödja den sjuka och hans eller hennes familj, att förbättra vardagen och livshanteringen genom förbättrad och tryggad arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga
 • att ge information om sjukdomen och behandlingen av den och om rehabiliteringspraxisen, vilket hjälper klienten att rehabilitera sig och klara av de förändringar som sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför
 • att få klienten motiverad för egenvård och att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
 • att identifiera resurser och styrkor för att hitta metoder för att klara av arbetet och vardagen
 • att skapa ett fungerande stödnätverk på hemorten och att ge varandra kamratstöd.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Rehabiliteringskurs för reumatiker

För vuxna som har ledgångsreumatism eller ryggradsreumatism (ankyloserande spondylit).

Anhöriga deltar inte i kursen.

Om kursen 

Kursen varar 15 dygn och genomförs i tre perioder. Anhöriga deltar inte i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar och behandlingen av dem
 • att få klienten att förbinda sig till att hemma genomföra program som förbättrar uthålligheten och muskelkonditionen
 • att hitta sätt att klara av arbetet och vardagen (bl.a. arbetssätt som är trygga för ryggen och lederna) 
 • att lära sig smärthanteringsmetoder 
 • att finna resurser för att leva med sjukdomen. 

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Rehabiliteringskurs för personer med hjärtsjukdomar

För rehabiliteringsklienter under 68 år som står utanför arbetslivet

 • som har kranskärlssjukdom eller hjärtinsufficiens
 • som har kranskärlssjukdom och flera riskfaktorer
 • som har angina pectoris-symtom som begränsar arbets- och funktionsförmågan eller som har haft hjärtinfarkt eller som har genomgått by-pass-operation eller ballongvidgning.
 • som har hjärtinsufficiens (t.ex. medfödd hjärtsjukdom som orsakar insufficiens, kardiomyopati eller sällsynt hjärtsjukdom) eller klienter som har genomgått klaffoperation
 • som har en behörigt diagnostiserad hjärtsjukdom och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården.

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och genomförs i tre perioder. En anhörig ska delta i en del av kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att klienten tillägnar sig sunda levnadsvanor och egenvårdsprogram
 • att klienten lär sig smärthanteringsmetoder för hjärtsjukdomar
 • att klienten får psykiskt stöd
 • att ge klienten och de anhöriga eller närstående mer information om sjukdomen
 • att stödja klientens förmåga att klara sig i vardagen och arbetslivet
 • att klienten kan utnyttja sina sociala nätverk.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

För kurser som genomförs i form av krävande medicinsk rehabilitering krävs som bilaga till ansökan en rehabiliteringsplan som gjorts upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Till en sådan här rehabiliteringskurs söker man med blankett KU104r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Rehabiliteringskurs för personer med hjärtsjukdomar

För personer under 68 år

 • som har kranskärlssjukdom eller hjärtinsufficiens
 • som har kranskärlssjukdom och flera riskfaktorer
 • som har angina pectoris-symtom som begränsar arbets- och funktionsförmågan eller som har haft hjärtinfarkt eller som har genomgått by-pass-operation eller ballongvidgning.
 • som har hjärtinsufficiens (t.ex. medfödd hjärtsjukdom som orsakar insufficiens, kardiomyopati eller sällsynt hjärtsjukdom) eller klienter som har genomgått klaffoperation
 • som har en behörigt diagnostiserad hjärtsjukdom och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården.

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och genomförs i tre perioder. En anhörig ska delta i en del av kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att klienten tillägnar sig sunda levnadsvanor och egenvårdsprogram
 • att klienten lär sig smärthanteringsmetoder för hjärtsjukdomar
 • att klienten får psykiskt stöd
 • att ge klienten och de anhöriga eller närstående mer information om sjukdomen
 • att stödja klientens förmåga att klara sig i vardagen och arbetslivet
 • att klienten kan utnyttja sina sociala nätverk.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med cancer

För personer med prostatacancer och deras partner

 • som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas, för vilka behandlingen har avslutats eller som befinner sig i uppföljningsfasen av behandlingen
 • som arbetar eller ska återgå till arbetslivet, som har rehabiliteringsstöd, studerar eller som har lämnat arbetslivet.

Man kan delta i kursen endast med sin partner. Partnern deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Om kursen

Kursen varar 5 dygn. Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att hjälpa klienten att få de resurser som behövs för att leva med sjukdomen genom ökad livshanteringsförmåga, delaktighet och egen aktivitet
 • att hjälpa klienten att få kunskap om och fördjupa sin kunskap om cancersjukdomen och egenvården
 • att hjälpa klienten att förstå betydelsen av sunda levnadsvanor
 • att stödja klienten i att klara av vardagen och arbetet genom tryggande och förbättrande av arbets- och funktionsförmågan
 • att skapa ett fungerande nätverk för kamratstöd på klientens hemort.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med cancer

För personer under 68 år med bröstcancer och deras partner

 • som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas, för vilka behandlingen har avslutats eller som befinner sig i uppföljningsfasen av behandlingen
 • som arbetar eller ska återgå till arbetslivet, som har rehabiliteringsstöd, studerar eller som har lämnat arbetslivet.

Man kan delta i kursen endast med sin partner. Partnern deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Om kursen

Kursen varar 5 dygn. Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att hjälpa klienten att få de resurser som behövs för att leva med sjukdomen genom ökad livshanteringsförmåga, delaktighet och egen aktivitet
 • att hjälpa klienten att få kunskap om och fördjupa sin kunskap om cancersjukdomen och egenvården
 • att hjälpa klienten att förstå betydelsen av sunda levnadsvanor
 • att stödja klienten i att klara av vardagen och arbetet genom tryggande och förbättrande av arbets- och funktionsförmågan
 • att skapa ett fungerande nätverk för kamratstöd på klientens hemort.
Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

 

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

>

Kurs för personer med cancer

För personer med cancer

 • som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas, för vilka behandlingen har avslutats eller som befinner sig i uppföljningsfasen av behandlingen
 • som arbetar eller ska återgå till arbetslivet, som har rehabiliteringsstöd, studerar eller som har lämnat arbetslivet.

Man kan delta i kursen endast med sin partner. Partnern deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Om kursen

Kursen varar 5 dygn. Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att hjälpa klienten att få de resurser som behövs för att leva med sjukdomen genom ökad livshanteringsförmåga, delaktighet och egen aktivitet
 • att hjälpa klienten att få kunskap om och fördjupa sin kunskap om cancersjukdomen och egenvården
 • att hjälpa klienten att förstå betydelsen av sunda levnadsvanor
 • att stödja klienten i att klara av vardagen och arbetet genom tryggande och förbättrande av arbets- och funktionsförmågan
 • att skapa ett fungerande nätverk för kamratstöd på klientens hemort.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Tules-kurs för personer med sjukdomar i rörelseorganen

För personer som är i arbetslivet, ska återgå till arbetslivet, har rehabiliteringsstöd eller studerar

 • med diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror eller övre extremiteter eller sjukdom i de nedre extremiteternas stora leder (knä, höft, vrist)
 • vars symtom i rörelseorganen har varat i över 3 månader
 • med försämrad funktionsförmåga som gör det svårare för dem att klara sig i sina dagliga aktiviteter
 • som är motiverade att bevara sin funktionsförmåga och förändra sin livsstil
 • som kan delta i grupprehabilitering.

Till kurserna väljs inte personer som

 • har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • lider av sjuklig övervikt (BMI över 40) som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • har ett rehabiliteringsbehov som hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • lider av en svår minnesstörning (t.ex. resultatet av MMSE-test under 24 poäng).

Om kursen

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att få klienten att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
 • att hjälpa klienten att förstå smärtmekanismen och att lära sig smärthanteringsmetoder
 • att stödja egenvård och att stärka klientens livshanteringsförmåga
 • att stärka de faktorer som hjälper klienten att orka i arbetet
 • att aktivera klienten att utnyttja service- och stödnätverken på hemorten
 • att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de fortsatta insatser som genomförs på hemorten och inom företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Tules-kurs för personer med sjukdomar i rörelseorganen

För personer som är i arbetslivet, ska återgå till arbetslivet, har rehabiliteringsstöd eller studerar

 • med diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror eller övre extremiteter eller sjukdom i de nedre extremiteternas stora leder (knä, höft, vrist)
 • vars symtom i rörelseorganen har varat i över 3 månader
 • med försämrad funktionsförmåga som gör det svårare för dem att klara sig i sina dagliga aktiviteter
 • som är motiverade att bevara sin funktionsförmåga och förändra sin livsstil
 • som kan delta i grupprehabilitering.

Till kurserna väljs inte personer som

 • har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • lider av sjuklig övervikt (BMI över 40) som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • har ett rehabiliteringsbehov som hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • lider av en svår minnesstörning (t.ex. resultatet av MMSE-test under 24 poäng).

Om kursen

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att få klienten att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
 • att hjälpa klienten att förstå smärtmekanismen och att lära sig smärthanteringsmetoder
 • att stödja egenvård och att stärka klientens livshanteringsförmåga
 • att stärka de faktorer som hjälper klienten att orka i arbetet
 • att aktivera klienten att utnyttja service- och stödnätverken på hemorten
 • att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de fortsatta insatser som genomförs på hemorten och inom företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med ryggbesvär

För personer som är i arbetslivet, ska återgå till arbetslivet, har rehabiliteringsstöd eller studerar

 • som har en diagnostiserad ryggsjukdom
 • vars symtom i rörelseorganen har varat i över 3 månader
 • med försämrad funktionsförmåga som gör det svårare för dem att klara sig i sina dagliga aktiviteter
 • som är motiverade att bevara sin funktionsförmåga och förändra sin livsstil
 • som kan delta i grupprehabilitering.

Till kurserna väljs inte personer som

 • har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • lider av sjuklig övervikt (BMI över 40) som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • har ett rehabiliteringsbehov som hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • lider av en svår minnesstörning (t.ex. resultatet av MMSE-test under 24 poäng).

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och genomförs i tre perioder. Anhöriga deltar inte i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att få klienten att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
 • att hjälpa klienten att förstå smärtmekanismen och att lära sig smärthanteringsmetoder
 • att stödja egenvård och att stärka klientens livshanteringsförmåga
 • att stärka de faktorer som hjälper klienten att orka i arbetet
 • att aktivera klienten att utnyttja service- och stödnätverken på hemorten
 • att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de fortsatta insatser som genomförs på hemorten och inom företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du med hjälp av söktjänsten för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Tules-kurs för personer med sjukdomar i rörelseorganen

För rehabiliteringsklienter som står utanför arbetslivet

 • som har en diagnostiserad ryggsjukdom, en sjukdom i nacke, skuldror eller i de nedre extremiteternas stora leder (knä, höft, vrist)
 • vars symtom i rörelseorganen har varat i över 3 månader
 • med försämrad funktionsförmåga som gör det svårare för dem att klara sig i sina dagliga aktiviteter
 • som är motiverade att bevara sin funktionsförmåga och förändra sin livsstil
 • som kan delta i grupprehabilitering.

Till kurserna väljs inte personer som

 • har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • lider av sjuklig övervikt (BMI över 40) som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • har ett rehabiliteringsbehov som hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • lider av en svår minnesstörning (t.ex. resultatet av MMSE-test under 24 poäng).

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och genomförs i tre perioder. Anhöriga deltar inte i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att få klienten att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
 • att hjälpa klienten att förstå smärtmekanismen och att lära sig smärthanteringsmetoder
 • att stödja egenvård och att stärka klientens livshanteringsförmåga
 • att aktivera klienten att utnyttja service- och stödnätverken på hemorten
 • att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de fortsatta insatser som genomförs på hemorten och inom företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Kurs för personer med ryggbesvär

För personer som är i arbetslivet, ska återgå till arbetslivet, har rehabiliteringsstöd eller studerar

 • som har en diagnostiserad ryggsjukdom
 • vars symtom i rörelseorganen har varat i över 3 månader
 • med försämrad funktionsförmåga som gör det svårare för dem att klara sig i sina dagliga aktiviteter
 • som är motiverade att bevara sin funktionsförmåga och förändra sin livsstil
 • som kan delta i grupprehabilitering.

Till kurserna väljs inte personer som

 • har en akut eller allvarlig sjukdom som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • lider av sjuklig övervikt (BMI över 40) som hindrar deltagande i rehabiliteringen
 • har ett rehabiliteringsbehov som hänför sig till omedelbar fortsatt vård efter avslutad vård inom hälso- och sjukvården och till rehabilitering i utskrivningsskedet
 • lider av en svår minnesstörning (t.ex. resultatet av MMSE-test under 24 poäng).

Om kursen

Kursen varar 15 dygn och genomförs i tre perioder. Anhöriga deltar inte i kursen.

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att få klienten att förstå betydelsen av rehabilitering och sunda levnadsvanor
 • att hjälpa klienten att förstå smärtmekanismen och att lära sig smärthanteringsmetoder
 • att stödja egenvård och att stärka klientens livshanteringsförmåga
 • att stärka de faktorer som hjälper klienten att orka i arbetet
 • att aktivera klienten att utnyttja service- och stödnätverken på hemorten
 • att koppla samman rehabiliteringsprocessen med de fortsatta insatser som genomförs på hemorten och inom företagshälsovården eller hälso- och sjukvården.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Du kan bekanta dig med utbudet av rehabiliteringskurser med hjälp av söktjänsten. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk för kursen.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Parkurs för närståendevårdare

För personer som är i arbetslivet, som ska återgå till arbetslivet, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som har lämnat arbetslivet, och

 • som dagligen sköter och assisterar en anhörig eller närstående, och vars möjligheter att fortsätta som närståendevårdare äventyras av sjukdomar eller utmattningssymtom
 • som kan röra sig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans
 • som i stort sätt är självständiga i sina egna dagliga aktiviteter och som kan delta i grupprehabilitering.

Till kurserna för närståendevårdare väljs inte personer

 • som har en betydande sjukdom som försvårar rehabiliteringen eller är i så dåligt skick att de inte kan delta i grupprehabilitering
 • som behöver tolkning till och från ett främmande språk för att kunna kommunicera under kursen.

Den person som rehabiliteringsklienten är närståendevårdare för deltar också i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i FPA:s rehabiliteringsbeslut samt i det program som planerats för den anhöriga/närstående. Den anhörigas/närståendes deltagande gör det möjligt för närståendevårdaren att delta i rehabiliteringen.

En förutsättning för att den anhöriga/närstående ska kunna delta i rehabiliteringen är att han eller hon med hänsyn till sin funktionsförmåga klarar av att delta i gruppverksamhet. Vid ankomsten till rehabiliteringen ska man dessutom uppvisa en högst ett år gammal medicinsk utredning om den anhörigas/närståendes hälsotillstånd, t.ex. en kopia av texten i sjukjournalen eller en slutlig utvärdering av sjukhusperioden eller en utredning från hemvården om hälsotillståndet samt information om aktuell medicinering.

Om kursen

Kursen har exempelvis följande allmänna mål:

 • att stödja klientens förmåga till egenvård och att stärka livshanteringen
 • att ta fram individuella lösningar på problemsituationer i vardagen
 • att lära sig identifiera belastnings- och stressfaktorer för närståendevårdare i vardagen samt metoder för att handskas med dessa
 • att stödja närståendevårdarens och den vårdbehövandes dagliga gemensamma liv och stödja en bättre vardag
 • att aktivera klienten att utnyttja service- och stödnätverken på hemorten.

Utöver de allmänna målsättningarna för kursen fastställs i början av kursen målsättningarna för klientgruppen och klienternas individuella mål, vilka inverkar på hur rehabiliteringen genomförs.

Närmare information om kursinnehållet får du via sökfunktionen för rehabiliteringskurser. Söktjänsten visar antalet lediga kursplatser i realtid. Välj svenska som språk.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om rehabilitering är fem veckor.

Ansökan

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter. Man söker till rehabiliteringskursen med blankett KU 132r.

Till ansökan ska fogas en högst ett år gammal utredning som gjorts upp på hemorten och där det framgår hur närståendevårdaren och den vårdbehövande klarar sig i hemmet. Utredningen kan göras till exempel av en hemvårdare, en socialarbetare, en person som svarar för närståendevården i kommunen, den behandlande läkaren eller av någon annan person som är anställd vid kommunen. Utredningen baserar sig vanligen på ett hembesök av en representant för kommunen. Den sökande behöver inte ha ett avtal om närståendevård med kommunen.

Läs mer: Så här söker du till en rehabiliteringskurs

Ekonomiskt stöd

Det är gratis att delta i rehabiliteringskurser. Under rehabiliteringstiden kan du få rehabiliteringspenning. Den tryggar din försörjning under rehabiliteringen.

FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.