Vem kan få garantipension? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få garantipension?

 Du kan få garantipension om du har någon av följande pensioner:

  • ålderspension eller förtida ålderspension
  • sjukpension enligt folkpensionslagen
  • full invalidpension enligt lagen om pension för arbetstagare eller annan motsvarande full sjukpension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från en trafikskada och vilka beviljas på grundval av full arbetsoförmåga enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst
  • avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Ytterligare ett villkor är att du har bott i Finland i minst 3 år efter att du fyllde 16 år. Denna bosättningstid krävs också av dem som flyttar till Finland. Om du har varit försäkrad i Finland minst ett år kan försäkringstid som tjänats in i ett annat EU-/EES-land och i Schweiz räknas dig till godo.

Av en ung person som är arbetsoförmögen krävs ingen bosättningstid om han eller hon har haft handikappbidrag för personer under 16 år.

Om du är invandrare och inte får någon av de ovan nämnda pensionerna, har du rätt till garantipension om du har fyllt

  • 65 år
  • 16 år och är arbetsoförmögen enligt folkpensionslagen.

Vem kan inte få garantipension?

Om du är stadigvarande bosatt utomlands kan du inte få garantipension. Den kan betalas endast till den som vistas tillfälligt i utlandet.

Du har inte rätt till garantipension om du endast får arbetslivspension, partiell ålderspension, deltidspension, delinvalidpension eller familjepension.

Garantipensionen beviljas först efter att du ansökt om alla dina övriga pensioner. Vid behov kan FPA begära uppgifter om att du ansökt om alla de pensioner som du har rätt till från Finland och från utlandet.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?