Social trygghet för företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Företagare – så här tar du hand om den sociala tryggheten

AnkkuriVem är företagare?

En företagare är en person som förvärvsarbetar utan att stå i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Företagaren ska själv ordna sitt pensionsskydd genom att betala en pensionsförsäkring för företagare. Pensionsförsäkringen inverkar också på den sociala tryggheten, såsom de sjuk- och föräldradagpenningar och rehabiliteringspenningar som FPA betalar ut.

En företagare ska teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) (arbetspension.fi). En lantbruksföretagare i sin tur ska teckna en försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) (lpa.fi). Med lantbruksföretagare avses jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare. Även en stipendiat kan vara skyldig att teckna en LFöPL-försäkring (lpa.fi).

Företagare i bisyssla eller lättföretagare

Om dina inkomster av företagsverksamheten är tillräckligt stora ska du teckna en pensionsförsäkring även i följande situationer:

  • Du är företagare i bisyssla och får din huvudsakliga utkomst av någon annan verksamhet än bisysslan.
  • Du är lättföretagare som arbetar via ett faktureringsföretag.
  • Du är frilansare, dvs. en företagare som arbetar för olika uppdragsgivare.

Vad består företagarens inkomster och sjukförsäkringsavgifter av?

Som företagare ska du uppskatta din årliga arbetsinkomst i din pensionsförsäkring för företagare. Arbetsinkomsten påverkar din pension men också beloppet av FPA:s förmåner och din rätt till arbetslöshetsförmåner. Läs mer om företagarens inkomster och sjukförsäkringsavgifter.

AnkkuriVilka stöd kan en företagare få från FPA?

Som företagare kan du få samma förmåner från FPA som en arbetstagare. Du kan också få ersättning om du ordnar företagshälsovård för dig själv.

Dagpenningar, såsom föräldradagpenningar och sjukdagpenning, bestäms utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. I samband med vissa FPA-förmåner, exempelvis utkomststöd, kan FPA undersöka lönsamheten i ditt företag innan förmånen beviljas.

FPA meddelar uppgifter om utbetalda förmåner till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen.

Bekanta dig med de vanligaste situationerna där du som företagare kan ha behov av förmåner från FPA:

AnkkuriTänker du anställa en medarbetare?

Som arbetsgivare har du ansvar för många ärenden som har att göra med förmåner från FPA. När du ansöker om dagpenningar eller ersättningar från FPA för dina anställda gör du det i egenskap av arbetsgivare.

Enligt lagen ska du som arbetsgivare ordna förebyggande företagshälsovård för dina arbetstagare, till exempel hälsoundersökningar. Du kan även erbjuda arbetstagaren sjukvård, det vill säga möjlighet att besöka en företagsläkare. FPA ersätter ditt företag för cirka hälften av kostnaderna för företagshälsovården. Läs mer om ordnande av företagshälsovård under Arbetsgivare.

Som arbetsgivare ska du också se till att lönerna anmäls till inkomstregistret, betala sjukförsäkringsavgifter samt anmäla om du sänder en arbetstagare utomlands. 

Som arbetsgivare ska du

Läs mer under Arbetsgivare. 

Du kan få förmåner av FPA om du betalar lön medan din arbetstagare

Som arbetsgivare kan du också få ersättningar i anslutning till arbetstagarens familjeledigheter. Dessa ersättningar är ersättning för semesterkostnader och familjeledighetsersättning. Läs mer under Arbetsgivare.

Som arbetsgivare kan du sköta så gott som alla FPA-ärenden på nätet:

Läs mer om e-tjänsterna under Arbetsgivare. Det går att ansöka om förmåner från FPA också på pappersblankett.

FPA betjänar även i chatten och per telefon. I ärenden som inte brådskar kan du också be om råd via skyddad e-post.

Företagare i Finland och utomlands

Företagare i Finland

Om du flyttar till Finland för att bli företagare kan du på vissa grunder få förmåner från FPA. En förutsättning är att du har en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL-försäkring).

Om du flyttar till Finland för att bli företagare från ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd. 

Kontrollera vilka uppgifter FPA har om din bosättning eller ditt arbete i Finland i MittFPA.

Företagare utomlands

Om du arbetar som företagare inom EU-området omfattas du i regel av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet, det vill säga det land där du arbetar. Företagare som vistas i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien omfattas i regel av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet oberoende av hur länge arbetet pågår eller i vilket land personen är bosatt. Du omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet om ditt arbete uppfyller minimikraven på till exempel arbetstid och lön. Kraven varierar från land till land. Om du omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet kan du inte samtidigt få förmåner från Finland.

Den som arbetar i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien har i regel rätt till samma sociala trygghet och förmåner som sysselsättningslandets medborgare. Läs mer om utbetalningen av förmåner.

 

En företagare som tillfälligt arbetar utomlands kan ha rätt till stöd från FPA om hen är en så kallad utsänd företagare.  

Som utsänd företagare betraktas en person som uppfyller alla följande kriterier. Företagaren  

  • utövar vanligen sin företagsverksamhet i Finland
  • skickas för att tillfälligt arbeta i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, och
  • bedriver liknande företagsverksamhet utomlands som i Finland. 

Utsända företagare ska ansöka om intyg A1 hos Pensionsskyddscentralen. Intyget visar att du har rätt till förmåner från FPA. 

Du måste också ansöka om intyg A1 om du arbetar på distans från utlandet. Om du inte har intyg A1 fastställs din rätt till social trygghet enligt lagstiftningen i sysselsättningslandet. 

Om du arbetar som företagare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz har du rätt till förmåner från FPA i högst ett år. Du måste dock ha en gällande FöPL-försäkring. Meddela FPA om arbetet. 

Om du arbetar i ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med lönar det sig för dig att bekanta dig med överenskommelserna om social trygghet. Din rätt till social trygghet avgörs i regel utgående från utlandsvistelsens längd och de förmåner som överenskommelsen omfattar.

Om företagsverksamheten upphör

Om din företagsverksamhet upphör till exempel för att du slutar arbeta i företaget eller går i pension, kan du ha rätt till förmåner från FPA. Läs mer om upphörande av företagsverksamhet.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

Senast ändrad 7.6.2024