Så här ansöker du om ålderspension

Ansök om ålderspension på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Sök förmån
  1. Om din arbetspension är liten eller om du inte alls har någon arbetspension, kan du ansöka om ålderspension i form av folkpension via FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten.
    • Gör en förteckning över bilagorna.
    • Om du har bott någon annanstans än i Finland, ska du till ansökan alltid foga en bilaga U Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r). Ange alla länder i vilka du har bott eller arbetat.
  3. I e-tjänsten kan du se om din pensionsansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Du kan också ansöka muntligen om FPA:s ålderspension antingen på servicenumret 020 692 222 eller på något av FPA:s serviceställen.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut den gemensamma blanketten för FPA och arbetspensionsanstalterna, (ETK/Kela 7001r) och skicka in den med bilagor per post till FPA. Kom ihåg att underteckna ansökan.

Du kan ha rätt till pension från de länder där du har bott eller arbetat.

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du själv har svårt att sköta dem.

Utöver ålderspension kan du också ansöka om garantipension från FPA.

Ansöknings- och handläggningstid

Den retroaktiva ansökningstiden för folkpension från FPA i form av ålderspension är 6 månader och för ålderspension från arbetspensionsanstalterna i form av arbetspension 3 månader.

Du kan ansöka om ålderspension från folkpensionssystemet antingen samtidigt med ansökan om ålderspension från arbetspensionssystemet eller separat. Om du t.ex. söker arbetspension vid 63 års ålder kan du också ansöka om förtida ålderspension från folkpensionssystemet, men den är då permanent lägre än vid 65 års ålder. Du kan också ansöka om ålderspension från folkpensionssystemet när du fyller 65 år om du har förtida arbetspension som 63-åring och inte har ansökt om förtida folkpension.

Om du får sjukpension från FPA, omvandlas den utan ansökan till ålderspension när du fyller 65 år (från början av följande månad).

  • I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och när förmånen betalas ut.
  • På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det normalt tar att handlägga ansökan. Handläggningen tar längre tid om du också ansöker om pension från utlandet.

Läs mer