Vem är företagare? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem är företagare?

En företagare förvärvsarbetar utan att stå i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. En viktig skillnad mellan att vara företagare och att vara anställd är att företagaren ordnar sitt pensionsskydd själv genom att betala en pensionsförsäkring för företagare.

En företagare ska teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL). En lantbruksföretagare ska teckna en försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Med lantbruksföretagare avses jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare. Även en stipendiat kan vara skyldig att teckna en LFöPL-försäkring.

Pensionsförsäkringen tecknas hos en arbetspensionsanstalt.

Företagare i bisyssla eller lättföretagare

Om inkomsterna av företagsverksamheten är tillräckligt stora gäller skyldigheten att teckna en pensionsförsäkring även

  • företagare i bisyssla
  • lättföretagare som arbetar via ett faktureringsföretag
  • frilansare, dvs. företagare som arbetar för olika uppdragsgivare.

Pensionsförsäkringen inverkar på den sociala tryggheten

FöPL- eller LFöPL-försäkringen inverkar på arbetspensionen men också på de förmåner som betalas av FPA, exempelvis

  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenning
  • rehabiliteringspenning.

Beloppet av dagpenningen baserar sig på årsinkomsten, som för företagarens del är arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Arbetslöshetsdagpenning

För att en företagare ska få arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa eller från FPA måste företagarens arbetsvillkor uppfyllas. Att arbetsvillkoret uppfylls innebär att företagaren har arbetat en tillräckligt lång tid och att arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen är tillräckligt stor. Läs närmare om arbetsvillkoret för företagare.

Den inkomstrelaterade dagpenning som betalas av arbetslöshetskassan bestäms utifrån arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?