Föräldradagpenningar – Belopp och utbetalning

Beloppet av alla föräldradagpenningar, det vill säga moderskapspenningen, den särskilda moderskapspenningen, faderskapspenningen och föräldrapenningen, räknas ut på samma sätt. Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2020 med räknaren.

Med räknaren för föräldradagpenningsperioden får du veta hur länge förmånen betalas ut och när dina ledigheter börjar.

Fastställandet av dagpenningar ändras 1.1.2020

Om din rätt till dagpenning börjar 1.1.2020 eller senare beräknas beloppet av dagpenning utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. 

Läs mer: Grunderna för förmånsbeloppet ändras 1.1.2020

Fastställandet av dagpenningar t.o.m. 31.12.2019

Föräldradagpenning beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen det föregående året. Du kan uppskatta beloppet av en föräldradagpenning som börjar löpa år 2019 med räknaren. Om du inte har arbetsinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp. Dagpenningen kan även beräknas utifrån

Din livssituation och dina inkomster inverkar på beloppet av föräldradagpenningen. Samma beräkningsformel används för alla föräldradagpenningar.

Föräldradagpenning betalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du får dagpenningen till minimibelopp om du inte har arbetsinkomster.

Minimidagpenningen är 27,86 euro per vardag.

Föräldradagpenning beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen det föregående året. Om du inte har arbetsinkomster får du föräldradagpenningen till minimibelopp. Dagpenningen kan även beräknas utifrån

Din livssituation och dina inkomster inverkar på beloppet av föräldradagpenningen. Samma beräkningsformel används för alla föräldradagpenningar.

Föräldradagpenning betalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Du får dagpenningen till minimibelopp om du inte har arbetsinkomster.

Minimidagpenningen är 27,86 euro per vardag.

Exempel på föräldradagpenningar som beräknas utifrån arbetsinkomsten (2019)

Årsarbetsinkomst i euro/år (bruttoinkomster efter avdrag)

Föräldradagpenning i euro/vardag före förskottsinnehållningen

0–11 943

27,86

15 000

35,00

17 500

40,83

20 000

46,67

30 000

70,00

40 000

91,19

50 000

104,53

60 000

116,99

Arbetsinkomst är bl.a. löneinkomster, FöPL- och LFöPL-inkomst samt förvärvsinkomst av näringsverksamhet. T.ex. utdelningsinkomst (dividendinkomst) beaktas i regel inte som arbetsinkomst.

I regel bestäms föräldradagpenningen enligt den arbetsinkomst som fastställts vid beskattningen – inte enligt dina nuvarande inkomster, dagpenning som börjar betalas 31.12.2018 beräknas till exempel utifrån den fastställda beskattningen för år 2016. Dagpenning som börjar betalas 1.1.2019 beräknas således utifrån den fastställda beskattningen för år 2017. Den inkomst som fastställts vid beskattningen visas i FPA:s e-tjänst när du fyller i din ansökan.

Höjd moderskapspenning

Moderskapspenningen betalas med höjt belopp för de första 56 vardagarna och kan vara högst 90 procent av arbetsinkomsterna. Höjningen gäller endast dem vars föräldradagpenning betalas utifrån arbetsinkomsten eller arbetsinkomsten enligt en FöPL- eller LFöPL-försäkring. Läs mer om beräkningsformlerna för föräldradagpenningar.

Dagpenningar som betalas för samma barn under olika föräldradagpenningsperioder

Alla de dagpenningar som betalas för samma barn beräknas utifrån samma inkomster även då du övergår från en dagpenning till en annan, t.ex. då föräldrapenning följer på moderskaps- eller faderskapspenningen. Till exempel då barnets pappa tar ut faderskapsledighet i flera etapper räknas faderskapspenningen för de senare perioderna utifrån samma inkomster som under den första ledigheten, även om pappans inkomster har minskat eller ökat efter detta.

Ett barn till inom tre år

Om du får ett barn till innan det föregående barnet har fyllt 3 år, kan din nya föräldradagpenning beräknas utifrån de inkomster som låg till grund för din föregående föräldradagpenningsperiod. Ett villkor är att det nya barnet beräknas födas innan ditt föregående barn fyller 3 år. Om din föregående dagpenning har beräknats utifrån en förmån och inte utifrån arbetsinkomsten kan detta beräkningssätt inte användas.

Även adoptivföräldrar kan få dagpenningen uträknad enligt inkomsterna för den tidigare föräldradagpenningsperioden, om de tar emot ett nytt adoptivbarn innan det gått 3 år sedan de tog det föregående barnet i sin vård.

Det här sättet att beräkna dagpenningen kan alltid användas då det föds ett nytt barn inom familjen innan det tidigare barnet fyller 3 år. Om en familj t.ex. får ett barn år 2010, det följande barnet år 2013 och det tredje barnet år 2016, kan dagpenningen för alla tre barn räknas ut enligt dagpenningen för det första barnet.

Då den arbetsinkomst som legat till grund för den föregående föräldradagpenningen även används som grund för den nya föräldradagpenningen, justeras arbetsinkomsten i förhållande till lönekoefficienterna det år när rätten till dagpenning börjar och det föregående året. Även om arbetsinkomsten vid bägge föräldradagpenningar är densamma, kan beloppet ändra.

När du ansöker om föräldradagpenning behöver du inte uppge att du önskar att den beräknas utgående från de tidigare inkomsterna. Uppgiften syns automatiskt hos FPA då din ansökan behandlas.

Utbetalning

Moderskapspenningen och den särskilda moderskapspenningen betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar 25 vardagar. Den första betalningsposten för moderskapspenningen omfattar dock 30 vardagar.

Föräldrapenningen betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar 25 vardagar. Den sista posten betalas ut efter periodens slut.

Faderskapspenningen betalas ut i efterskott för en eller flera faderskapsledighetsperioder åt gången.

Du kan kontrollera nästa utbetalningsdag för din dagpenning på FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.