Faderskapspenning

Föräldradagpenningarna förnyas – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet tas i vård 30.7.2022 eller tidigare.
Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. cirka 9 veckor. Pappan kan enligt sitt eget val vara hemma samtidigt som mamman i 1–18 vardagar under den tid som mamman får moderskapspenning eller föräldrapenning. De återstående dagarna kan pappan ta ut i högst två etapper efter att perioden med föräldrapenning har löpt ut.

Förutom faderskapsledigheten kan pappan ta ut följande familjeledigheter:

Tidpunkten för faderskapsledigheten

En pappa kan börja sin faderskapsledighet när barnet föds. Det är också möjligt att ta ut alla 54 faderskapspenningsdagar efter moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Faderskapsledigheterna ska tas ut senast innan barnet fyller 2 år eller innan det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård.

Du kan ta ut hela faderskapsledigheten på en gång eller dela upp den. De 1–18 vardagar som tas ut samtidigt med mamman kan delas upp i högst fyra delar. Den faderskapsledighet som tas ut efter föräldrapenningsperioden kan delas i högst två delar. De ledigheter som är avsedda för pappan kan inte flyttas över till mamman.

Om du efter föräldrapenningsperioden till exempel ansöker om faderskapspenning för måndag till fredag under en vecka och igen för måndag till fredag under veckan därpå har du förbrukat båda dina etapper, trots att du inte använt det maximala antalet dagar. Det här beror på att lördagen är en dagpenningsdag fastän pappan i övrigt är ledig från sitt eget arbete.

Notera att perioden avbryts också när pappan arbetar t.o.m. endast en dag under faderskapsledigheten. Efter det här finns det en period färre att tillgå.

Faderskapspenning under faderskapsledigheten

FPA betalar faderskapspenning för tiden med faderskapsledighet. Om du är anställd i ett arbets- eller tjänsteförhållande ska du ta reda på om din arbetsgivare betalar lön under ledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om faderskapspenning. Även till exempel företagare, arbetslösa och studerande kan ansöka om faderskapspenning.

Faderskapsledigheten ska meddelas arbetsgivaren senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om din faderskapsledighet pågår högst 12 vardagar, ska du informera din arbetsgivare om ledigheten senast en månad på förhand. Ibland måste man ändra tidpunkten för en ledighet som man planerat att ta ut i samband med att barnet föds t.ex. för att barnet föds för tidigt eller för att barnet, mamman eller pappan insjuknar. Då kan du ändra tidpunkten för faderskapsledigheten genom att meddela arbetsgivaren ändringen så snart som möjligt.

Ansök om faderskapspenning först då barnet är fött och du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ansök om faderskapspenning antingen för en period i ett sträck eller för flera kortare perioder, om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar. Faderskapspenning betalas för vardagar, dvs. från måndag till lördag med undantag för söckenhelger. Pappan väljer själv för vilka dagar han ansöker om faderskapspenning. Exempelvis lördagar är faderskapspenningsdagar bara om pappan själv vill det.

Om arbetsgivaren betalar pappan lön för tiden med faderskapsledighet betalas faderskapspenningen till arbetsgivaren. Om betald ledighet ingår i faderskapsledigheten betalar FPA ut faderskapspenningen till arbetsgivaren även för dessa dagar. Till exempel om den betalda faderskapsledigheten pågår över ett veckoslut och lördagen räknas som betald ledighet betalar FPA faderskapspenning till arbetsgivaren också för lördagen. I sådana fall förbrukar lördagen en av pappans faderskapspenningsdagar.

Rätt till faderskapspenning

För att du ska kunna få faderskapspenning måste du vara samboende eller gift med barnets mamma och delta i vården av barnet. Du kan få faderskapspenning även om ni tillfälligt bor på olika adresser, om det här beror t.ex. på ditt jobb och inte på att ni har separerat.

Du kan få faderskapspenning fast du inte är gift eller sammanboende med barnets mamma om du svarar för vården av barnet. Du behöver inte bo med barnet, utan det räcker att du vårdar barnet under faderskapsledigheten.

Ett villkor för att få faderskapspenning är att du varit sjukförsäkrad i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. I den här försäkringstiden kan man också räkna in den tid som du varit försäkrad i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller Israel. Om du flyttar till Finland från ett annat land kan du läsa mer under Flyttning till Finland.

Olika familjekonstellationer

Andra situationer under tiden med faderskapspenning