Faderskapspenning

Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. cirka 9 veckor. Pappan kan enligt sitt eget val vara hemma samtidigt som mamman i 1–18 vardagar under den tid som mamman får moderskapspenning eller föräldrapenning. De återstående dagarna kan pappan ta ut i högst två etapper efter att perioden med föräldrapenning har löpt ut.

Om fler än ett barn föds eller adopteras på samma gång förlängs faderskapspenningsperioden med 18 vardagar för varje barn som föds eller adopteras samtidigt. För två barn kan faderskapspenning betalas i 72 vardagar, för tre barn i 90 vardagar och för fyra eller fler barn i 105 vardagar. Ett villkor för förlängning av faderskapsperioden är att moderns föräldradagpenningsperiod börjat eller att adoptivbarnen tagits i vård 1.4.2019 eller senare.

Förutom faderskapsledigheten kan pappan ta ut följande familjeledigheter:

Tidpunkten för faderskapsledigheten

En pappa kan börja sin faderskapsledighet när barnet föds. Det är också möjligt att ta ut alla 54 faderskapspenningsdagar efter moderskaps- och föräldrapenningsperioden. Faderskapsledigheterna ska tas ut senast innan barnet fyller 2 år eller innan det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård.

Du kan ta ut hela faderskapsledigheten på en gång eller dela upp den. De 1–18 vardagar som tas ut samtidigt med mamman kan delas upp i högst 4 delar. Den faderskapsledighet som tas ut efter föräldrapenningsperioden kan delas i högst två delar. Om du efter föräldrapenningsperioden till exempel ansöker om faderskapspenning för måndag till fredag under en vecka och igen för måndag till fredag under veckan därpå har du förbrukat båda dina etapper, trots att du inte använt det maximala antalet dagar. De ledigheter som är avsedda för pappan kan inte flyttas över till mamman.

Pappan i en familj där flera barn fötts eller adopterats samtidigt kan ta ut förlängningen av faderskapspenningsperioden antingen i sin helhet eller delvis under moderskaps- och föräldrapenningsperioden eller efter föräldrapenningsperioden. Förlängningen av faderskapsperioden inverkar inte på de ovannämnda periodernas antal.

Exempel:
En tvillingpappa kan ta ut 1–36 vardagar faderskapsledighet under moderns moderskaps- och föräldrapenningsperiod och resten av dagarna i högst två etapper efter detta. En trillingpappa kan på motsvarande sätt ta ut 1–54 vardagar faderskapsledighet under moderns moderskaps- och föräldrapenningsperiod.

Om du väljer att ta ut din faderskapsledighet först efter föräldrapenningsperioden kan barnet vara i dagvård innan faderskapsledigheten börjar. Informera dagvårdsplatsen om barnets frånvaro senast två veckor innan perioden med faderskapsledighet börjar. Barnet får behålla samma dagvårdsplats under faderskapsledigheten men kan dock inte vara i dagvård under faderskapsledigheten. Däremot kan familjens övriga barn vara i dagvård under faderskapsledigheten.

Observera att faderskapspenning som tas ut efter föräldrapenningsperioden inverkar på vårdpenningen. Läs mer om hur faderskapsledighet påverkar stödet för hemvård och stödet för privat vård av barn.

Faderskapspenning under faderskapsledigheten

FPA betalar faderskapspenning för tiden med faderskapsledighet. Om du är anställd i ett arbets- eller tjänsteförhållande ska du ta reda på om din arbetsgivare betalar lön under ledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om faderskapspenning. Faderskapsledigheten ska meddelas arbetsgivaren senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om din faderskapsledighet pågår högst 12 vardagar, ska du informera din arbetsgivare om ledigheten senast en månad på förhand. Även till exempel företagare, arbetslösa och studerande kan ansöka om faderskapspenning.    

Ansök om faderskapspenning först då barnet är fött och du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ansök om faderskapspenning antingen för en period i ett sträck eller för flera kortare perioder, om du tar ut din faderskapsledighet i flera omgångar. Faderskapspenning betalas för vardagar, dvs. från måndag till lördag med undantag för söckenhelger. Pappan väljer själv för vilka dagar han ansöker om faderskapspenning. Exempelvis lördagar är faderskapspenningsdagar bara om pappan själv vill det.

Om arbetsgivaren betalar pappan lön för tiden med faderskapsledighet betalas faderskapspenningen till arbetsgivaren. Om betald ledighet ingår i faderskapsledigheten betalar FPA ut faderskapspenningen till arbetsgivaren även för dessa dagar. Till exempel om den betalda faderskapsledigheten pågår över ett veckoslut och lördagen räknas som betald ledighet betalar FPA faderskapspenning till arbetsgivaren också för lördagen. I sådana fall förbrukar lördagen en av pappans faderskapspenningsdagar.

Rätt till faderskapspenning

För att du ska kunna få faderskapspenning måste du vara samboende eller gift med barnets mamma och delta i vården av barnet. I undantagsfall kan du få faderskapspenning även om ni bor på olika adresser, om det här beror t.ex. på ditt jobb och inte på att ni har separerat.

En pappa som ansvarar för vården av sitt barn men som inte är gift eller samboende med barnets mamma har rätt till faderskapspenning om vården har börjat 1.3.2017 eller senare. Du behöver inte bo med barnet, utan det räcker att du vårdar barnet under faderskapsledigheten.

Ett villkor för rätt till faderskapspenning är dessutom att du har haft rätt till den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel kan också räknas med. Om du flyttar till Finland från ett annat land kan du läsa mer under Flyttning till Finland.

Även adoptivpappor har rätt till faderskapspenning.

Läs mer om faderskapspenning när det gäller regnbågsfamiljer.

Ett nytt barn i familjen

Faderskapsledigheten gäller per barn. Om familjen får eller adopterar ett nytt barn kan pappan av de faderskapspenningsdagar som återstår för det tidigare barnet ta ut högst 24 vardagar i ett sträck under samma tid som mamman är moderskaps- eller föräldraledig på grund av det nya barnet. Faderskapsledigheten för det föregående barnet ska tas ut senast innan barnet fyller 2 år eller det har gått 2 år sedan ett adoptivbarn togs i vård. Samtidigt som mamman är ledig kan pappan ta ut högst 18 faderskapspenningsdagar som grundar sig på det nya barnet. Sammanlagt kan pappan således ta ut högst 42 faderskapspenningsdagar under mammans moderskaps- och föräldrapenningsperiod. Faderskapspenning kan emellertid betalas för bara ett barn åt gången.

Studier och arbete under faderskapsledigheten

En förutsättning för att du ska få faderskapspenning när du är studerande är att du varken studerar på heltid eller arbetar under faderskapsledigheten. Arbete på söndagar och söckenhelger är dock tillåtet eftersom faderskapspenning betalas endast för vardagar.

Arbete är allt förvärvsarbete, också t.ex. distansarbete i hemmet och jour- och beredskapstid. Arbete är dessutom t.ex. arbete i eget eller en familjemedlems företag, jord- och skogsbruksarbete, självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, då det anknyter till det egna arbetet eller om det sker mot arvode. Verksamhet som närståendevårdare eller familjevårdare betraktas också som förvärvsarbete.

Läs mer