Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension

Sjukpensionen kan antingen ha beviljats för viss tid eller fortsätta tills vidare. Sjukpension som beviljats för viss tid kallas rehabiliteringsstöd. Läs mer om sjukpension och rehabiliteringsstöd.

Ansök on rehabiliteringsstöd eller sjukpension i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA.

Till Ansökan
 1. Ansök om rehabiliteringsstöd eller sjukpension i e-tjänsten MittFPA om du inte har tjänat in arbetspension eller om beloppet av din arbetspension understiger inkomstgränsen för pension från FPA.
  • Även om du har tjänat in bara lite arbetspension lönar det sig att ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension också från arbetspensionssystemet. Också arbetspensionen kan sökas i MittFPA.
  • Mer information om rehabiliteringsstöd och invalidpension från arbetspensionsanstalterna får du på din arbetspensionsanstalts webbplats. Om du inte vet vilken din arbetspensionsanstalt är kan du kontrollera det på webbplatsen arbetspension.fi.
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via MittFPA.  Bifoga till ansökan:
 3. Om du ansöker om fortsatt rehabiliteringsstöd ska du skicka ett nytt läkarutlåtande till FPA. Det kan vara ett B-utlåtande, en separat vård- eller rehabiliteringsplan, ett E-utlåtande eller en patientjournal, av vilken den behandlande läkarens ställningstagande till arbetsoförmågans varaktighet ska framgå. Du behöver inte lämna in en ny ansökan eftersom det huruvida rehabiliteringsstödet fortsätter avgörs utifrån läkarutlåtandet. 

 4.  I MittFPA kan du kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får i stöd och när stödet betalas. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Beslutet skickas också per post hem till dig.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan Sjuk- eller invalidpension Etk/Kela 7002r (pdf). Skicka din ansökan och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Notera att behandlingen av ditt ärende kan inledas snabbare om du lämnar in en ansökan i e-tjänsten MittFPA. 

Om det är besvärligt för dig att sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta ärendena för din räkning. Om du vill gå igenom ditt ärende i lugn och ro med en sakkunnig vid FPA kan du boka en tid till FPA:s telefonservice.

Observera att du med samma ansökan också kan ansöka om pension från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller från ett annat land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland. Läs mer om hur man ansöker om pension från utlandet (etk.fi/sv).

Ansökningstid

Fyll i ansökan i tid, eftersom sjukpension i regel kan betalas retroaktivt för högst 6 månader.

Anmäl dig vid behov som arbetslös arbetssökande

Gör så här om din ansökan inte ännu har avgjorts när sjukdagpenningen eller lönebetalningen för sjukdomstiden upphör och du inte lyckas återgå till arbetet eller din ansökan om sjukpension avslås:

 • Anmäl dig omedelbart som arbetslös arbetssökande i enlighet med AN-tjänsternas anvisningar (jobbmarknaden.fi). Du kan inte anmäla dig som arbetssökande retroaktivt. Håll din arbetsansökan i kraft.
 • Ange att du söker heltidsarbete. Endast personer som söker heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån. Arbetssökande som har delinvalidpension kan om de så önskar söka deltidsarbete.
 • Anmäl dig som arbetssökande också när du har ett gällande anställningsförhållande. Lämna då också in ett intyg från din arbetsgivare till FPA eller till arbetslöshetskassan. Av intyget ska framgå att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig ett arbete som motsvarar din arbetsförmåga.

Meddela förändringar 

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, så att förmånen kan betalas ut till rätt belopp. Förändringar som påverkar dina förmåner är till exempel att du börjar arbeta eller studera, att ditt hälsotillstånd eller din arbetsförmåga förbättras eller att du avbryter rehabiliteringen.

Om ansökan avslås

Om FPA eller din arbetspensionsanstalt avslår din ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension (invalidpension) ska du ta reda på huruvida du kan återgå till arbetet eller om du har rätt till arbetslöshetsförmåner. Du kan också ansöka om yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. Det går också att överklaga ett beslut.  

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024