Rehabiliteringsstöd och sjukpension: belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringsstöd och sjukpension: belopp och utbetalning

Du kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA om din arbetspension är liten. Din arbetspension och dina övriga pensionsinkomster inverkar på rehabiliteringsstödets och sjukpensionens belopp.

Rehabiliteringsstödets och sjukpensionens fulla belopp för ensamboende är 775,70 euro/månad.

Om du är gift eller samboende eller lever i registrerat partnerskap är beloppet 692,54 euro/månad.

Du kan få det fulla beloppet endast om du inte alls har några arbetspensioner eller om det totala beloppet av dina arbetspensioner före skatt är högst 65,62 euro/månad. Om dina arbetspensioner är högre minskar FPA:s rehabiliteringsstöd och sjukpension, eller uteblir helt.

Om du bor ensam och får arbetspensioner till ett högre belopp än 1601,21 euro/månad kan du inte få rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA.

Om du är gift eller samboende eller lever i registrerat partnerskap är inkomstgränsen 1434,88 euro/månad.

Förutom pensionerna kan också avlönat arbete påverka din sjukpension. För lönearbete gäller andra inkomstgränser. Läs mer på sidan Arbete och studier när man har sjukpension.

Om ditt rehabiliteringsstöd eller din sjukpension blir mindre än 7,90 euro/månad betalas den inte ut.

Rehabiliteringsstödet och sjukpensionen beskattas.

Om du vill kan du själv räkna ut rehabiliteringsstödets eller sjukpensionens belopp med hjälp av en formel. Du kan också ringa FPA:s kundtjänst och be om en pensionsuppskattning.

Först avdras beloppet som berättigar till full sjukpension från arbetspensionen. Därefter avdras hälften av det återstående beloppet från sjukpensionens fulla belopp. Med arbetspension avses i beräkningsformeln det belopp från vilket skatt ännu inte har dragits av. Arbetspensionen beaktas således till bruttobelopp.

Beräkningsformel för ensamstående: 775,70 euro - (arbetspensioner - 65,62 euro) : 2

Beräkningsformel för personer i parförhållande: 692,54 euro - (arbetspensioner - 65,62 euro) : 2

Du kan inte räkna ut din pension med formeln om du har bott eller arbetat utomlands.

Exempel på pensionsinkomster och skatter

 

När du ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension ska du uppge alla de länder där du har bott, arbetat eller studerat.

Den tid du bott utomlands kan minska din pension om du har bott i Finland mindre än 80 procent av tiden mellan 16 års ålder och pensionens början.

Du kan fråga FPA:s center för internationella ärenden hur tiden du bott utomlands påverkar din pension.

FPA justerar årligen folkpensionen enligt index. Rehabiliteringsstödet och sjukpensionen kan då öka eller minska.

Du behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan FPA ändrar beloppet automatiskt.

Inverkan av övriga pensioner och inkomster

Nästan alla arbetspensioner och andra fortlöpande pensioner inverkar på rehabiliteringsstödet och sjukpensionen. De beaktas till bruttobelopp, det vill säga utan avdrag för skatter. I regel minskar också de pensioner och ersättningar som du får från utlandet ditt rehabiliteringsstöd eller din sjukpension.

Dessa inkomster minskar rehabiliteringsstödet och sjukpensionen:

 • arbetspensioner, till exempel ålderspension, invalidpension och familjepensioner
 • frivilliga tilläggspensioner och familjepensioner som grundar sig på anställnings- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag
 • olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension som betalas enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
 • rehabiliteringspenning som betalas enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
 • invalidpension och familjepension som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen
 • ersättning för inkomstbortfall som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen
 • försörjningspension som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • grundbeloppet av avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 • pensioner och ersättningar som betalas från utlandet.

Rehabiliteringspenningen och ersättningen för inkomstbortfall börjar minska ålderspensionen först ett år efter att olycksfallet eller trafikskadan har inträffat.

Lönearbete kan påverka din sjukpension. Läs mer på sidan Arbete och studier när man har sjukpension.

Exempel på inkomster som inte påverkar rehabiliteringsstödets och sjukpensionens belopp:

 • kapitalinkomster och förmögenhet
 • partners inkomster och förmögenhet
 • arbetspension som intjänats på grund av studier eller barnavård
 • uppskovsförhöjning av arbetspension
 • engångsförhöjning av sjukpension
 • arbetspension för arbete som du har utfört 1.1.2005–31.12.2016 vid över 63 års ålder.

Betalningsdag

FPA betalar ut rehabiliteringspenning och sjukpension den 7:e i månaden.

Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas pensionen ut föregående öppetdag.

Betalning till utlandet

Om du flyttar utomlands permanent kan FPA i vissa situationer fortfarande betala rehabiliteringsstöd eller sjukpension till dig. Läs mer om vilka länder FPA betalar ut pension till.

Om du bor utomlands ska du skriftligen meddela ditt IBAN-kontonummer och bankens BIC-kod till centret för internationella ärenden vid FPA. Utan kontonummer kan pensionen inte betalas ut.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2024