Vem kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension?

Du kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA om följande villkor uppfylls:

  • Du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som hindrar arbete som tryggar en skälig försörjning. FPA bedömer hur sjukdomen inverkar på din arbetsförmåga.
  • Du är 16–64 år gammal.
  • Du har ett läkarutlåtande (läkarutlåtande B) med behandlings- eller rehabiliteringsplan. Behandlings- eller rehabiliteringsplanen kan också finnas som en separat bilaga. Läs mer om ansökan till FPA-rehabilitering.
  • Du har bott i Finland minst den lagstadgade tiden. Kravet på bosättningstid behöver emellertid inte uppfyllas om din arbetsoförmåga har börjat före 19 års ålder medan du varit bosatt i Finland, eller om du tidigare har fått handikappbidrag för personer under 16 år.
  • Dina övriga pensioner och ersättningar ligger under inkomstgränsen. Läs hur dina familjeförhållanden och inkomster eller ersättningar inverkar på beloppet av din folkpension

Du kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension (invalidpension) från en arbetspensionsanstalt, FPA eller från bådadera. Läs mer om rätten till invalidpension enligt arbetspensionslagarna (arbetspension.fi)

Bra att veta

  • Om du har fyllt 60 år och du har lång arbetslivserfarenhet bedöms din arbetsoförmåga i förhållande till ditt arbete.
  • Den som är permanent blind eller rörelsehindrad är berättigad till sjukpension även om han eller hon har arbete. En förutsättning för sjukpension är emellertid att övriga pensionsinkomster inte överstiger FPA:s inkomstgräns.
  • I samband med handläggningen av ansökan utreds inledningsvis vilka dina möjligheter att rehabiliteras är.
     

Om du är under 20 år

För personer under 20 år är rehabiliteringspenningen för unga en primär förmån. När en ung person ansöker om sjukpension utreder FPA först om rehabiliteringspenning för unga kunde beviljas. Först därefter görs en bedömning av huruvida rehabiliteringsstöd eller sjukpension kan beviljas.

Om du är under 20 år kan du få rehabiliteringsstöd eller sjukpension i följande situationer:

Om en ung person som fyllt 16 år beviljas rehabiliteringsstöd eller sjukpension, upphör barnbidraget och eventuellt handikappbidrag som betalats ut. I stället för handikappbidraget kan den unga ansöka om vårdbidrag för pensionstagare.
 

Läs mer