109 MS-tauti

(Sclerosis multiplex; G35)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai neurologian erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi (MS-tauti) (rajoitettu erityiskorvaus) 157
Fingolimodi ja kladribiini (rajoitettu erityiskorvaus) 164
Dimetyylifumaraatti, diroksimeelifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta, ofatumumabi, ponesimodi ja teriflunomidi (MS-tauti) (rajoitettu peruskorvaus) 303

Lue lisää