Stödjande av arbetsförmågan | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stödjande av arbetsförmågan

Efter en kort sjukfrånvaro är det vanligtvis inga problem att gå tillbaka till arbetet eller studierna eller att gå ut på arbetsmarknaden. Däremot kan det efter en längre tids frånvaro behövas en noggrannare planering.

Arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården gör tillsammans upp en plan för återgången till arbetet

Det lönar sig att hålla kontakt med arbetsplatsen också under en längre tids sjukfrånvaro. Redan i början av sjukskrivningen är det bra att fundera på vilka insatser som skulle vara lämpliga för dig för att stödja din arbetsförmåga. Det lönar sig också att komma överens om hur du ska upprätthålla kontakten med arbetsplatsen under din sjukfrånvaro. Då går det smidigt att genomföra olika arrangemang som underlättar en återgång till arbetet, t.ex. ändrade arbetstider eller arbetsuppgifter.

Det är bra att börja planera återgången till arbetet tillsammans med företagshälsovården. Det är arbetsplatsen och företagshälsovården som ansvarar för de insatser som behövs i samband med arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Arbetsgivaren och chefen har en viktig roll när det gäller att stödja en arbetstagares återgång till arbetet. På många arbetsplatser finns det planer och anvisningar för hur man underlättar en återgång till arbetet.

En återgång till arbetet kan stödjas på olika sätt

FPA kan

 • bevilja partiell sjukdagpenning för att stödja en arbetstagare eller företagare som efter en sjukfrånvaro till en början återgår till sitt arbete på deltid
 • ordna rehabilitering för att främja en arbetstagares hälsa och minska de olägenheter sjukdomen medför (t.ex. rehabiliteringskurser och individuella rehabiliteringsperioder)
 • ersätta kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi
 • ordna yrkesinriktade rehabiliteringsundersökningar, arbetsprövning och utbildning för personer som varit ute i arbetslivet endast en kort tid eller som inte alls har haft något arbete

Andra alternativ:

 • Arbetspensionsanstalterna kan ordna yrkesinriktad rehabilitering, såsom tjänster som stöder arbetsförmågan samt omskolning för personer som redan varit en längre tid i arbetslivet.
 • Olycksfalls- och trafikförsäkringsbolagen ersätter rehabiliteringen om rehabiliteringsbehovet har orsakats av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller en trafikskada.
 • Arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänster) kan bevilja arbetsgivaren stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om det krävs förändringar i arbetsförhållandena på grund av arbetstagarens sjukdom.

Rehabilitering

Om du behöver rehabilitering ska du kontakta den läkare som behandlar dig, företagsläkaren eller FPA. Du behöver ett läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan när du ansöker om rehabilitering hos FPA.

I första hand är det arbetsplatsen och företagshälsovården som ansvarar för frågor som hänför sig till arbetstagarnas arbetsförmåga. Arbetspensionsanstalterna och arbetsförvaltningen har också centrala uppgifter i detta sammanhang.

FPA svarar för

 • sjukdagpenningen
 • rehabiliteringspenningen
 • rehabiliteringsutredningar
 • rehabilitering för personer med svår funktionsnedsättning
 • medicinsk rehabilitering enligt prövning
 • yrkesinriktad rehabilitering
 • sjukpension enligt folkpensionslagen.

Anstalter som sköter arbetsolycksfallsförsäkringar svarar för

 • hälsovårds- och rehabiliteringskostnader som orsakats av skador i samband med arbetet eller under en arbetsresa
 • ersättning för inkomstbortfall när det beror på en skada.

Arbetspensionssektorn svarar för

 • en del av den yrkesinriktade rehabiliteringen och försörjningen under rehabiliteringen för yrkesverksamma personer samt för rehabiliteringsstödet
 • delinvalidpension och full invalidpension.

Arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna) svarar för

 • sysselsättningsfrämjande service för arbetslösa arbetssökande och för yrkesvägledning
 • sysselsättningsfrämjande utbildning och yrkesinriktad rehabilitering.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024