120 Agammaglobulinemi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

120 Agammaglobulinemi

(D80–D84)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för infektionssjukdomar eller barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården för behandling av svåra och långvariga immunbristsjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning kan beviljas utan tidsbegränsning om det är fråga om något av följande:

 • primär agammaglobulinemi såsom X-kromosombunden och autosomal svår brist på samtliga antikroppsklasser och B-celler i blodet
 • primär hypogammaglobulinemi såsom vanlig variabel immunbrist (CVID) när de totala nivåerna av immunglobulin G samt immunglobulin A och/eller immunglobulin M hos patienten är nedsatta och patienten har nedsatt förmåga att bilda specifika antikroppar mot polysackarider
 • nedsatt totalnivå av immunglobulin G och nedsatt förmåga att bilda specifika antikroppar mot polysackarider
 • svår specifik brist på antikroppar hos en person som fyllt 16 år när
  • den totala nivån av immunglobulin G är normal och
  • patienten har primär oförmåga att bilda specifika antikroppar mot polysackarider och
  • patienten har återkommande infektioner orsakade av inkapslade bakterier eller åtföljande organskador och
  • bedömningen av vårdbehovet har gjorts på ett universitetssjukhus
 • primär kombinerad immunbrist när sjukdomen diagnostiserats och behovet av vård bedömts på ett universitetssjukhus.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget när det är fråga om något av följande:

 • oförmåga hos personer i åldern 2–16 år att bilda specifika antikroppar mot polysackarider och patienten har återkommande pneumokockinfektioner med åtföljande organskador
 • behandling av annan immunbrist som har påvisats genom undersökningar på universitetssjukhus när behovet av substitutionsterapi med immunglobulin har påvisats genom ett minskat antal svåra infektioner eller andra organskador i samband med ett minst 9 månader långt behandlingsförsök.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023