205 Kronisk hypertoni | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

205 Kronisk hypertoni

(Hypertonia chronica; I10–I13, I15, I27.0, I27.2)

Rätt till specialersättning förutsätter svår kronisk hypertoni i enlighet med sjukförsäkringslagen. Kriterierna för rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni är inte desamma som de medicinska kriterierna för inledande av medicinering. Rätt till specialersättning vid kronisk hypertoni kan beviljas om följande kriterier uppfylls.

B-utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning av en specialist eller en annan läkare som vårdat patienten en längre tid.

I utlåtandet eller i dess bilagor ska för bedömningen av blodtryckssjukdomens svårighetsgrad redogöras för följande:

 • blodtrycksutvecklingen genom mätresultat och datum (mätningar inom hälso- och sjukvården och mätningar hemma)
 • resultat från statusundersökning (fynd vid klinisk undersökning), laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar i enlighet med behandlingsrekommendationerna
 • skador på målorgan samt associerade sjukdomar, såsom symtom på och fynd av hjärt- eller njurinsufficiens samt tecken på belastning av den vänstra hjärthalvan
 • hur en eventuell behandlingsbar primärsjukdom uteslutits som orsak till hypertonin.

Okomplicerad hypertoni: gränsvärde ≥ 180 eller ≥ 105 mmHg

Rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni kan beviljas en patient efter sammanlagt 6 månader med sunda levnadsvanor och medicinering då patienten inte uppvisar tecken på hjärt- och kärlkomplikationer och när det diastoliska blodtrycket vid upprepade mätningar är minst 105 mmHg eller det systoliska blodtrycket vid upprepade mätningar är minst 180 mmHg innan medicineringen inleds.

Okomplicerad hypertoni och tilläggsfaktorer: gränsvärde ≥ 180 eller ≥ 95 mmHg

Rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni kan beviljas en patient efter sammanlagt 6 månader med sunda levnadsvanor och medicinering när det diastoliska blodtrycket vid upprepade mätningar är minst 95 mmHg eller det systoliska blodtrycket vid upprepade mätningar är minst 180 mmHg innan medicineringen inleds och då någon av följande tilläggsfaktorer stämmer in på patienten:

 • patienten är en man under 50 år eller en kvinna under 40 år
 • många nära släktingar har konstaterats med svåra hjärt- och kärlsjukdomar då de varit under 55 år eller dessa sjukdomar har lett till nära släktingars död i unga år
 • patienten har dyslipidemi som enligt behandlingsrekommendationerna kräver läkemedelsbehandling.

Komplicerad hypertoni: gränsvärde ≥ 160 eller ≥ 95 mmHg

Rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni kan beviljas en patient när det diastoliska blodtrycket är minst 95 mmHg eller det systoliska blodtrycket är minst 160 mmHg innan medicineringen inleds och patienten

 • har diagnostiserats med hypertrofi av vänster kammare (t.ex. undersökningsfynd vid EKG eller ultraljud av hjärta)
 • har symtom eller tecken på skador på målorgan (t.ex. hjärtinsufficiens, koronarsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, njurskador eller retinablödningar)
 • har diabetes (fP-gluk upprepade gånger 7,0 mmol/l eller fB-gluk upprepade gånger 6,1 mmol/l).

Särfall: Njursjukdom, artäraneurysm och kronisk blödarsjuka

I särskilda fall kan rätt till specialersättning för blodtrycksläkemedel beviljas om en utredning som har gjorts av den vårdande specialistläkaren eller vid en enhet inom den specialiserade vården visar att iakttagande av forskningsbaserad god vårdpraxis i fallet i fråga förutsätter hypertonimedicinering. Sådana särfall kan exempelvis vara patienter med

 • diabetisk eller annan njursjukdom
 • artäraneurysm eller arteriell dissekation
 • kronisk blödarsjuka.

Hypertoni hos barn

I fråga om barn ska utlåtandet och bedömningen av behovet av läkemedelsbehandling vid hypertoni grunda sig på undersökning vid en enhet för pediatrik inom den specialiserade sjukvården. Som gränsvärden som berättigar till specialersättningsgill läkemedelsbehandling vid hypertoni gäller de åldersspecifika behandlingsgränserna enligt behandlingsrekommendationerna.

Högt lungartärtryck

Högt lungartärtryck som kräver behandling och som konstaterats genom tillbörliga undersökningar inom den specialiserade sjukvården berättigar till specialersättning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Treprostinil (begränsad grundersättning)334
Selexipag (begränsad grundersättning)383

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023

Vad tycker du om sidan?