203 Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

203 Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna

(E84.0, J41–J45, P27.1)

Rätt till specialersättning för behandling av kronisk bronkialastma hos vuxna och barn som fyllt 7 år beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren. I fråga om barn under 7 år krävs att utlåtandet utfärdats från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i barnsjukdomar.

Rätt till specialersättning vid svår obstruktiv lungsjukdom (COPD) och andra svåra obstruktiva lungsjukdomar beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Kronisk bronkialastma

Vuxna och barn i åldern 7 år och äldre

Rätt till specialersättning beviljas när regelbunden inflammationsdämpande läkemedelsbehandling pågått i minst 6 månader och alltjämt fortsätter. Utöver astmasymtomen ska diagnosen basera sig på något av följande fynd:

 • Vid spirometri och bronkdilatation förbättras den forcerade vitalkapaciteten (FVC) eller den forcerade exspiratoriska volymen under en sekund (FEV1) med minst 12 % och 200 ml.
 • Vid PEF-mätning under två veckors tid
  • är svaret på bronkdilatation åtminstone tre gånger minst 15 % och hos personer som fyllt 12 år därtill minst 60 l/min eller
  • är dygnsvariationen (mellan de uppmätta morgon- och kvällsvärdena, före bronkdilaterare) åtminstone tre gånger minst 20 % och hos personer som fyllt 12 år därtill minst 60 l/min.
 • I ett behandlingstest med kortikosteroider
  • förbättras FEV1 med minst 15% och 200 ml eller
  • förbättras det genomsnittliga PEF-värdet (jämförelse under en period på 3–5 dagar före och efter behandling) med minst 20 % och hos personer som fyllt 12 år därtill med minst 60 l/min.
 • Vid metakolinprovokation (personer 12 år och äldre) är obstruktionen måttlig till svår (PD20FEV1 ≤ 0,6 mg).
 • Vid löpansträngningstest, EHV-test (personer 10 år och äldre) eller mannitolprovokation faller FEV1 med minst 15 %.

I utlåtandet ska resultaten av lungfunktionstesterna beskrivas och till utlåtandet ska fogas en utskrift av spirometrin och/eller en blankett gällande PEF-uppföljningen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning. Rätt till ersättning för personer i åldern 7–15 år beviljas dock för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Barn i åldern 3–6 år

Rätt till specialersättning beviljas när regelbunden inflammationsdämpande läkemedelsbehandling pågått i minst 6 månader och alltjämt fortsätter. Utöver symptomen på astma ska diagnosen basera sig på följande:

 • Resistensen (Rrs5) mätt med oscillometri minskar med minst 40 % vid bronkdilatation och/eller ökar med minst 40 % vid löpansträngningstest.

I utlåtandet ska resultaten av lungfunktionstesterna beskrivas. Om undersökningarna inte lyckas i fråga om ett barn kan rätt till ersättning beviljas på basis av kliniska symtom och fynd på samma sätt som för barn under 3 år.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Barn under 3 år

Rätt till specialersättning beviljas när regelbunden inflammationsdämpande läkemedelsbehandling pågått i minst 6 månader och alltjämt fortsätter. Diagnosen ska basera sig på något av följande fynd:

 • minst 4 episoder med försvårad utandning (obstruktion) under ett år som konstaterats av en läkare
 • minst 3 episoder med försvårad utandning under ett år som konstaterats av en läkare och därtill ska minst ett huvudkriterium eller minst två sidokriterier för astmarisk uppfyllas
 • tätt på varandra förekommande symtom på andnöd (minst 2 episoder med försvårad utandning under 6 veckor som konstaterats av en läkare)
 • svåra symtom på andnöd (minst 2 sjukhusvistelser på grund av försvårad utandning)

Huvudkriterierna för risk för astma är

1) av läkare konstaterad astma hos barnets förälder
2) av läkare konstaterat atopiskt eksem
3) sensibilisering mot luftvägsallergener

Sidokriterierna för risk för astma är

1) IgE-sensibilisering mot livsmedel
2) pipande andning även vid frånvaro av luftvägsinfektion
3) eosinofiler i blod > 4 % eller > 0,3 x 109 celler/l

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom och andra svåra obstruktiva lungsjukdomar

Diagnosen obstruktiv lungsjukdom (COPD) ska basera sig på spirometri där irreversibel obstruktion, FEV1/FVC < 0,7, har konstaterats i samband med bronkdilatation.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling av svår obstruktiv lungsjukdom och andra svåra obstruktiva lungsjukdomar när man i samband med sjukdomen har kunnat konstatera

 • upprepade (≥ 2) exacerbationer och
 • fortgående symtom (CAT-test ≥ 10 poäng) och
 • ett behov av regelbunden medicinering.

För rätt till specialersättning vid cystisk fibros och bronkopulmonal dysplasi räcker det med att sjukdom och medicineringsbehov påvisats inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Beviljande av rätt till ersättning kräver inte att läkemedelsbehandling ska ha pågått under de 6 föregående månaderna.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Benralizumab (begränsad specialersättning)251
Mepolizumab (begränsad specialersättning)297
Dornas alfa (begränsad grundersättning)304
Omalizumab (begränsad grundersättning)344
Roflumilast (begränsad grundersättning)348
Levofloxacin, lösning för nebulisator (begränsad grundersättning)385
Dupilumab (begränsad grundersättning)395
Kombinationspreparat med ivakaftor och lumakaftor (begränsad grundersättning)3043
Kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor (begränsad grundersättning)3044
Kombinationsbehandling med elexakaftor, ivakaftor och tezakaftor (begränsad grundersättning)3045
Tezepelumab (begränsad grundersättning)3089

Läs mer

Senast ändrad 14.3.2024