207 Kronisk hjärtarytmi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Apixaban, dabigatran och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer

207 Kronisk hjärtarytmi

(I45.8, I47–I49)

Utlåtandet ska i regel grunda sig på undersökning av kardiolog, internmedicinare eller pediatriker eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård. I klara fall kan också ett utlåtande som grundar sig på undersökning av annan behandlande läkare godkännas. I oklara fall kan långtidsregistrering av EKG behövas.

Rätt till specialersättning kan beviljas vid följande tillstånd:

  • Profylax mot konstaterad kammartakykardi eller kammarflimmer eller hemodynamiskt signifikant kammarextrasystoli. Förekomsten av dessa rytmrubbningar bara vid en akut hjärtinfarkt berättigar inte till specialersättning.
  • Medfödd kammartakykardibenägenhet, till exempel så kallat LQT-syndrom, då sjukdomen kräver permanent profylaktisk behandling.
  • Med EKG bekräftad recidiverande, långvarig eller svårartad supraventrikulär takykardi, som inte kan korrigeras genom vagusstimulering som patienten instruerats i.
  • Profylax mot anfallsvis uppträdande förmaksflimmer eller förmaksfladder som bekräftats med EKG eller läkemedelsbehandling för dämpande av snabb kammarfrekvens vid permanent förmaksflimmer eller -fladder.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer (begränsad specialersättning)290
Dronedaron (begränsad grundersättning)342

Läs mer

Vad tycker du om sidan?