207 Kronisk hjärtarytmi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Apixaban, dabigatran och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer

207 Kronisk hjärtarytmi

(I45.8, I47–I49)

Utlåtandet ska i regel grunda sig på undersökning av kardiolog, internmedicinare eller pediatriker eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård. I klara fall kan också ett utlåtande som grundar sig på undersökning av annan behandlande läkare godkännas. I oklara fall kan långtidsregistrering av EKG behövas.

Rätt till specialersättning kan beviljas vid följande tillstånd:

  • Profylax mot konstaterad kammartakykardi eller kammarflimmer eller hemodynamiskt signifikant kammarextrasystoli. Förekomsten av dessa rytmrubbningar bara vid en akut hjärtinfarkt berättigar inte till specialersättning.
  • Medfödd kammartakykardibenägenhet, till exempel så kallat LQT-syndrom, då sjukdomen kräver permanent profylaktisk behandling.
  • Med EKG bekräftad recidiverande, långvarig eller svårartad supraventrikulär takykardi, som inte kan korrigeras genom vagusstimulering som patienten instruerats i.
  • Profylax mot anfallsvis uppträdande förmaksflimmer eller förmaksfladder som bekräftats med EKG eller läkemedelsbehandling för dämpande av snabb kammarfrekvens vid permanent förmaksflimmer eller -fladder.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer (begränsad specialersättning)290
Dronedaron (begränsad grundersättning)342

Läs mer