121 Svårt nedsatt könskörtelfunktion

(Hypogonadismus; E28.3, E29.1, E89.4, E89.8, E89.5, Q96, Q98)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog, gynekolog och obstetriker, urolog eller pediatriker.

På basis av sjukdom 121 beviljas rätt till specialersättning för behandling av gonadal svårt nedsatt könskörtelfunktion som kräver långvarig substitutionsterapi.

Till specialersättning berättigar för tidig menopaus som här avser amenorré i minst åtta månader, upprepat förhöjd FSH-halt och tecken på östrogenbrist hos kvinnor under 40 år. Också exstirpation av äggstockarna före 45 års ålder ger rätt till specialersättning liksom allogen stamcellstransplantation när transplantationen föregåtts av förbehandling som regelmässigt leder till svårt nedsatt könskörtelfunktion. I fråga om män beviljas rätten till ersättning vid transplantation för högst ett år. Rätt till specialersättning kan beviljas kvinnor upp till 50 års ålder och män upp till 60 års ålder. Rätt till specialersättning beviljas inte för hormonpreparat som används för förebyggande och behandling av osteoporos.

När ett könsbyte äger rum av medicinska orsaker betraktas som begynnelsedatum för gonadal svårt nedsatt könskörtelfunktion den dag då alla de medicinska villkoren för fastställande av könsbyte entydigt har uppfyllts och detta har påvisats genom utredningar av specialisterna i psykiatri i de multiprofessionella arbetsgrupperna vid de båda behöriga universitetssjukhusen. Då kan rätt till specialersättning beviljas utan tidsbegränsning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer