112 Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar

(Schizophrenia, psychosis affectiva, psychosis manodepressiva, paraphrenia involutionis, status paranoicus, paranoia, dementia senilis, dementia praesenilis, psychoses aliae; F01, F03, F06.0-F06.3, F20-F25, F28, F29, F30.1, F30.2, F31, F32.3, F33.3, F84, G10, G20, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31.0, G35, G40.9)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning av psykiater, ungdomspsykiater, barnpsykiater eller rättspsykiater eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller vid en mentalvårdsbyrå.

Med svår psykos och annan svår mental störning avses ett tillstånd med klart störd verklighetsuppfattning, såsom

 • Schizofreni och vanföreställningssyndrom
 • Mani
 • Bipolär sjukdom med något av följande:
  • minst en manisk och minst en depressiv episod
  • minst en blandepisod och minst en depressiv episod
  • återkommande maniska episoder
  • återkommande blandepisoder eller
  • minst en depressiv psykos och minst en hypomani
 • Depression med psykotiska symtom. De psykotiska symtomen ska klarläggas i utlåtandet.
 • Andra med dessa jämförbara svåra och långvariga mentala störningar.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Reaktiv psykos berättigar inte till specialersättning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Esketamin (begränsad grundersättning)     3062

Läs mer