1539 Esketamin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1539 Esketamin

(F32, F33, F34.1)

Esketamin är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av depression på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna utifrån utlåtande B från en psykiatrisk enhet inom den specialiserade sjukvården eller en specialist i psykiatri, för behandling av behandlingsresistent depression när läkemedlet används i kombination med serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) då

  • poängen enligt Montgomery–Åsbergs depressionsskala (MADRS) är minst 31 (svår depressiv episod) när behandling med esketamin inleds, och
  • respons inte uppnåtts med minst tre olika behandlingar med antidepressiva läkemedel i kombination med samtidig psykoterapi eller någon annan psykosocial behandling.
    Av de tre läkemedelsbehandlingarna ska en vara
    • en kombination av två antidepressiva läkemedel eller
    • en kombination av ett antidepressivt och ett antipsykotiskt läkemedel, eller
    • en kombination av ett antidepressivt läkemedel och litium.

Svår mental störning ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 112.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst ett år i taget.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om totalpoängen på MADRS-skalan har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget, men poängen ändå är minst 13.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar112
Esketamin (begränsad grundersättning)3062

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024