Specialersättning

Läkemedelsprisnämnden (Hila) kan fastställa specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet. FPA beslutar närmare om grunderna för beviljande av rätt till specialersättning och ger sjukdomarna ersättningsnummer.

Kunden kan få specialersättning om FPA har beviljat honom eller henne rätt till specialersättning och om den specialersättningsstatus som fastställts för läkemedelspreparatet gäller.

Också läkemedel som tillverkats på apotek kan i vissa fall ge rätt till specialersättning om de expedieras mot recept.

Sjukdomar som berättigar till specialersättning för läkemedel

I tabellen nedan finns i alfabetisk ordning de sjukdomar som nämns i statsrådets förordning och vid vilka specialersättning kan betalas för läkemedel som används vid sjukdomen i fråga. Ersättningsnumren fungerar som länkar till grunderna för beviljande av rätt till ersättning enligt FPA:s beslut.

Hila kan begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla endast en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom (begränsad specialersättning). De ersättningsnummer som är försedda med en asterisk (*) omfattar också begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

De specialersättningsgilla läkemedelspreparaten finns i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Gå till söktjänsten för läkemedel

 
Högre specialersättning (100 %)
Sjukdom Ersättningsnummer
Agammaglobulinemi 120
Aplastisk anemi 122*
Beteendestörningar vid mental retardation 113
Blåsformigt eksem 135
Bristfällig binjurebarkfunktion 105
Bristfällig bisköldkörtelfunktion 106*
Bristfällig funktion i hypofysens framlob 101*
Bristfällig sköldkörtelfunktion 104
Bröstcancer 115*
Diabetes, insulinbehandling 103*
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 111*
Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni 129*
Följdtillstånd av transplantation 127*
Generell erytrodermi 134*
Glaukom 114
Gynekologiska cancerformer 128*
Hypofysär diabetes 102
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 124*
Kroniska koagulationsrubbningar 126*
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen 123*
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 117*
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan 130*
Multipel skleros 109*
Myasthenia gravis 108
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar 110*
Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar 107*
Prostatacancer 116*
Sarkoidos 132
Svår anemi i samband med njurinsufficiens 138*
Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens 133
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar 112*
Svårt nedsatt könskörtelfunktion 121
Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi 119
Uremi som förutsätter dialysbehandling 137*
Lägre specialersättning (65 %)
Sjukdom Ersättningsnummer
Diabetes, annan än insulinbehandling 215*
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202*
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi) 211*
Gikt 212*
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna 203*
Kronisk hjärtarytmi 207*
Kronisk hjärtinsufficiens 201*
Kronisk hypertoni 205*
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbningar i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom 206*
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom 208*
Svår och långvarig narkolepsi 214*

Läs mer