174 Ruksolitinibi

(D47.1)

Ruksolitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten veri- ja luuydintautien hoidossa.

Ruksolitinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veri-tauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • primaarista tai polysytemia veran jälkeistä tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän sple-nomegalian hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon keskiriskin-2 ja korkean ris-kin potilaille.

Potilaat kuuluvat keskiriski-2:n tai korkean riskin ryhmään, jos heillä esiintyy vähintään kaksi seuraavista tekijöistä (DIPSS-plus-riskipisteytys):

 • yleisoireet (esimerkiksi laihtuminen, kuumeilu tai poikkeava väsymys)
   
 • ikä yli 65 vuotta
   
 • hemoglobiini alle 100 g/l
   
 • riippuvuus punasolusiirroista
   
 • trombosyyttimäärä alle 100 x 109/l
   
 • leukosyyttimäärä yli 25 x 109/l
   
 • veren valkosolujen blastiosuus vähintään 1 %
   
 • huonon ennusteen karyotyyppi (kompleksi karyotyyppi tai +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23)

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ruksolitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttä-mäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit
117
Ruksolinitibi (rajoitettu peruskorvaus) 374

Lisätietoja