Erityiskorvaus rajoitetusti korvattavasta lääkkeestä

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi vahvistaa erityiskorvattavuuden lääkevalmisteille, joita käytetään vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa. Nämä sairaudet määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Hila voi myös rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta.

Kela päättää rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden korvausoikeuksien myöntöperusteet Hilan päätösten pohjalta ja antaa lääkeaineille korvausnumerot. Asiakas saa erityiskorvauksen rajoitetusti erityiskorvattavasta lääkevalmisteesta, jos hänellä on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen ja jos lääkevalmisteelle vahvistettu rajoitettu erityiskorvattavuus on voimassa. Tietyissä tapauksissa erityiskorvausoikeuden lisäksi tarvitaan merkintä, jonka lääkkeen määrääjä tekee reseptiin.

Katso reseptimerkinnät

Rajoitetusti erityiskorvattavat lääkeaineet

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti erityiskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntöperusteisiin.

Tiettyä lääkeainetta sisältävät lääkevalmisteet löydät Kelan lääkehausta kirjoittamalla hakukenttään lääkeaineen nimen.

Siirry lääkehakuun

Rajoitettu ylempi erityiskorvaus (100 %)
Lääkeaine Korvausnumero
Abemasiklibi 1515
Abirateroni 163
Afatinibi ja gefitinibi 155
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti 195
Aksitinibi 168
Alektinibi 1504
Apalutamidi 1528
Avatrombopagi 1524
Binimetinibi ja enkorafenibi (melanooma) 1513
Bosutinibi 170
Brigatinibi 1521
Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi 182
Dabrafenibi ja trametinibi 1509
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) 166
Darolutamidi 1525
Dasatinibi 150
Deferasiroksi 175
Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi (MS-tauti) 157
Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa 151
Eltrombopagi  1517
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita) 1503
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita) 1520
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä) 1526
Entsalutamidi 1523
Erlotinibi 191
Everolimuusi 158
Fingolimodi ja kladribiini 164
Fulvestrantti 192
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon 172
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon 194
Ibrutinibi 1512
Iksatsomibi 1505
Imatinibi 189
Interferoni alfa 180
Kabotsantinibi 1502
Kasvuhormoni 186
Kritsotinibi 169
Lamotrigiini ja topiramaatti 183
Lantaanikarbonaatti, sevalameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi 190
Lapatinibi 156
Lenalidomidi 153
Lenvatinibi 1508
Lorlatinibi 1527
Mekasermiini 154
Midostauriini 1522
Nilotinibi 152
Niraparibi 1510
Olaparibi 1511
Osimertinibi 1519
Palbosiklibi 1501
Parikalsitoli ja sinakalseetti 196
Patsopanibi 159
Pomalidomidi 1507
Ponatinibi 1529
Rasagiliini 193
Regorafenibi 176
Retigabiini ja vigabatriini 181
Ribosiklibi 1514
Romiplostiimi 1516
Rufinamidi 199
Ruksolitinibi 174
Sorafenibi 198
Sunitinibi 197
Takrolimuusirakeet Reseptimerkintä + 127
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste 178
Trastutsumabi-injektio 173
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste 1506
Vemurafenibi 167
Venetoklaksi 1518
Vismodegibi 179
Von Willebrand -tekijävalmiste 161

 

 
Rajoitettu alempi erityiskorvaus (65 %)
Lääkeaine Korvausnumero
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi 281
Alirokumabi  ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 292
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 294
Anakinra 252
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon 290
Apremilasti 299
Barisitinibi 293
Benralitsumabi 251
Dapagliflotsiini ja empagliflotsiini 250
Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) 285
Febuksostaatti 288
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) 295
Mepolitsumabi 297
Natriumoksibaatti 282
Nintedanibi ja pirfenidoni 284
Prasugreeli Reseptimerkintä + 206
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon 296
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä Reseptimerkintä + 206
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste 289
Siklosporiini-silmätippa 286
Tikagrelori 60 mg 287
Tikagrelori 90 mg Reseptimerkintä + 206
Tofasitinibi 291
Upadasitinibi 298
Vedolitsumabi 253

Lue lisää