107 Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar

(Anaemia perniciosa et anaemia alia et deficientia vitamini B12; C16, D51, E53.8)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området. Vid tydlig B12-vitaminbrist kan också godkännas ett utlåtande som grundar sig på undersökning av annan läkare som vårdat patienten.

I utlåtandet ska eventuella fynd som stödjer diagnosen beskrivas, såsom makrocytär anemi, låg B12-vitaminhalt i serum, respons på tillförsel av B12-vitamin samt svår atrofisk gastrit. Analys av benmärgsprov kan komplettera fynden.

Förutom egentlig perniciös anemi berättigar vissa tunntarmssjukdomar och ärftlig rubbning i B12-absorptionen till specialersättning. Tillstånd efter bortoperation av ventrikeln berättigar alltid till ersättning.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Cyanokobalamin (begränsad grundersättning) 376

Mer information