306 Erytropoietin och darbepoetin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

306 Erytropoietin och darbepoetin

(C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C58, C60–C85, C88, C90–C97, D45–D47, D75, N18, Z51.1, Z51.4, Z52.0)

Erytropoietin och darbepoetin är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (306) beviljas för behandling av vissa anemier i samband med njursjukdom, cancer eller kemoterapi samt för förberedelser för vissa åtgärder på nedanstående villkor.

Rätt till grundersättning (306) för metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta beviljas för behandling av anemi i samband med kronisk njursjukdom på nedanstående villkor.

Erytropoietin, darbepoetin och metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med separata beslut om specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B

  1. som vid anemier i samband med njursjukdom har utfärdats av behörig enhet för specialiserad sjukvård eller av en specialist i nefrologi eller en specialist i barnsjukdomar eller inremedicin som är förtrogen med behandlingen av njursvikt
  2. som vid anemier i samband med cancer eller kemoterapi har utfärdats av behörig enhet för specialiserad sjukvård eller av specialist i cancersjukdomar
  3. som vid förberedelser för sådana åtgärder som avses i beslutet har utfärdats av behörig enhet för specialiserad sjukvård.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning vid anemi i samband med kronisk njursjukdom beviljas patienter i fall där behandlingen med dessa läkemedel överensstämmer med vedertagen god vårdpraxis.

Rätt till grundersättning för erytropoietin och darbepoetin vid anemi i samband med cancer och kemoterapi beviljas cancerpatienter i fall där behandlingen med dessa läkemedel överensstämmer med vedertagen god vårdpraxis. De terapeutiska grunderna påvisas med B-utlåtande som utfärdats av behörig enhet för specialiserad sjukvård eller en specialist i cancersjukdomar. Utlåtandet ska utöver uppgifter om sjukdomen och övrig sjukdomsbehandling innehålla en behandlingsplan med tidsschema där behovet av läkemedlet motiveras och där det framgår var och under vems övervakning vården ges. Rätt till ersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen.

Dessutom beviljas rätt till grundersättning för erytropoietin för förberedelser för autolog blodtransfusion. Det krävs ett B-utlåtande från behörig enhet för specialiserad sjukvård där det av behandlingsplanen framgår vilken operation eller annan indikation för autolog blodtransfusion i enlighet med god vårdpraxis det gäller samt uppgifter om uppsamling och lagring av blodpreparaten och erytropoietinbehandling med dosering och tidsschema. Rätt till grundersättning beviljas för den tid behovet fortgår.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar107
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Uremi som förutsätter dialysbehandling137
Svår anemi i samband med njurinsufficiens138

Läs mer

Vad tycker du om sidan?