110 Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar

(Paralysis agitans, parkinsonismus; G20, G23, G24.1, G24.8, G90.3)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

Förutom Parkinsonism berättigar dopa-svarande dystoni och andra sådana förtviningssjukdomar i basalganglierna, där effekten av läkemedel mot Parkinsonism påvisats, till specialersättning.

Av utlåtandet ska utöver anamnestiska fakta framgå den kliniska sjukdomsbilden (vilotremor, hypokinesi, muskelstelhet osv.). Intentionstremor, essentiell tremor eller extrapyramidala symtom som biverkningar av neuroleptikabehandling berättigar inte till specialersättning.

Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Rasagilin (begränsad specialersättning) 193

Läs mer