111 Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd

(Epilepsia; C71, G40, G41)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läkemedelsbehandling av feberkramper hos barn berättigar inte till specialersättning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Retigabin och vigabatrin 181
Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid 182
Lamotrigin och topiramat 183
Rufinamid 199

Mer information