297 Mepolizumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

297 Mepolizumab

(J45)

Mepolizumab ger rätt till specialersättning vid behandlingen av i detta beslut avsedd svår astma.

Rätt till specialersättning för mepolizumab beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar astma när läkemedlet används som tillägg vid behandlingen av svår eosinofil astma hos vuxna och ungdomar, 12 år och äldre, när

  • astman är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid i kombination med långverkande beta2-agonister och patienten dessutom haft
    • minst fyra skov under det föregående året och ett blodeosinofilantal ≥ 0,3 x 109 celler/l eller
    • minst två skov under det föregående året trots regelbunden användning av perorala kortikosteroider.

Rätt till specialersättning beviljas även barn i åldern 6–11 år när läkemedlet används som tillägg vid behandlingen av svår eosinofil astma när

  • astman är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid i kombination med ett annat läkemedel och
    • patienten har haft minst fyra skov under det föregående året.

Om patienten redan använder ett biologiskt läkemedel som är avsett för behandling av astma kan man i stället för det föregående året beakta det år som föregår användningen av det biologiska läkemedlet.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet skov per år eller dosen av regelbundet använda perorala kortikosteroider har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203
Mepolizumab (begränsad grundersättning)3028

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024