344 Omalizumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

344 Omalizumab

(J45.0, L50)

Omalizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (344) beviljas för behandling av astma och kronisk spontan urtikaria på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Vid behandlingen av astma läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar astma och vid behandlingen av urtikaria läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar kronisk urtikaria eller av en specialist i dermatologi.

Medicinska villkor

Svår och svårbehandlad allergisk astma

Rätt till grundersättning beviljas när läkemedlet ges som tilläggsbehandling vid svår allergisk astma hos vuxna, ungdomar och barn 6 år och äldre då

  • patienten visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och
  • astman är otillräckligt kontrollerad trots hög dos av inhalationssteroider i kombination med långverkande beta2-agonister, och patienten dessutom har haft
    • minst fyra exacerbationer under året innan, eller
    • minst två exacerbationer under året innan trots regelbunden användning av perorala kortikosteroider.

Om patienten redan använder ett biologiskt läkemedel som är avsett för behandling av astma kan man i stället för året innan beakta det år som föregår användningen av det biologiska läkemedlet.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om antalet skov per år eller dosen av regelbundet använda perorala kortikosteroider har minskat minst till hälften jämfört med utgångsläget.

Svår kronisk spontan urtikaria

Rätt till grundersättning beviljas vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos patienter från 12 års ålder när den symtomutlösande faktorn inte har kunnat identifieras och antihistamin H1-behandling har pågått minst sex veckor, och därtill när

  • svåra symtom på urtikaria (UAS7 ≥ 28) eller angioödem (UAS7 ≥ 16 och DLQI ≥ 14) varat längre än sex veckor eller
  • symtomen på angioödem är allvarliga (symtomen har krävt sjukhusvård eller första hjälpen).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas första gången för högst ett år.

Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget. Fortsatt rätt till ersättning kan beviljas om patientens UAS7-poäng minst halverats, DLQI-poängen är högst 10 eller allvarliga angioödemsymtom inte uppträtt under behandlingen och urtikaria- eller angioödemsymtomen är svåra eller angioödemsymtomen är allvarliga under ett behandlingsuppehåll.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024