117 Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad

(Leuchaemiae et morbi similes; C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75)

Diagnosen ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård inom området.

Till denna grupp hör utöver akuta och kroniska leukemier myelodysplastiskt syndrom, multipelt myelom, polycytemia vera, myelofibros, essentiell trombocytos och Waldenströms makroglobulinemi samt motsvarande tillstånd.

Maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad är bl.a. Hodgkins sjukdom och non-Hodgkin-lymfom.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dasatinib 150
Nilotinib 152
Lenalidomid 153
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår pver 6 månader) 166
Bosutinib 170
Ruxolitinib 174
Deferasirox 175
Alfainterferon 180
Imatinib 189
Ixazomib 1505
Ibrutinib 1512
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Gikt 212
Idelalisib 372
Ponatinib 373
Venetoklax 399
Midostaurin 3014

Mer information