117 Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad

(Leuchaemiae et morbi similes; C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75)

Diagnosen ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård inom området.

Till denna grupp hör utöver akuta och kroniska leukemier myelodysplastiskt syndrom, multipelt myelom, polycytemia vera, myelofibros, essentiell trombocytos och Waldenströms makroglobulinemi samt motsvarande tillstånd.

Maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad är bl.a. Hodgkins sjukdom och non-Hodgkin-lymfom.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Dasatinib (begränsad specialersättning) 150
Nilotinib (begränsad specialersättning) 152
Lenalidomid (begränsad specialersättning) 153
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning) 166
Bosutinib (begränsad specialersättning) 170
Ruxolitinib (begränsad specialersättning) 174
Deferasirox (begränsad specialersättning) 175
Alfainterferon (begränsad specialersättning) 180
Imatinib (begränsad specialersättning) 189
Ixazomib (begränsad specialersättning) 1505
Pomalidomid (begränsad specialersättning) 1507
Ibrutinib (begränsad specialersättning) 1512
Venetoklax (begränsad specialersättning) 1518
Midostaurin (begränsad specialersättning) 1522
Ponatinib (begränsad specialersättning) 1529
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning) Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Gikt 212
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning) 306
Idelalisib (begränsad grundersättning) 372
Gilteritinib (begränsad grundersättning) 3033
Akalabrutinib (begränsad grundersättning) 3059
Daratumumab (begränsad grundersättning) 3060

Läs mer