1522 Midostaurin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1522 Midostaurin

(C92.0, C92.5)

Midostaurin ger begränsad rätt till specialersättning vid behandling av akut myeloisk leukemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar för behandling av nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi,

  • som är FLT3-mutationspositiva och
  • som har fått fullständigt svar
    • på induktionsterapi med en kombination av midostaurin, antracyklin och cytarabin och
    • på konsolideringsterapi med en kombination av midostaurin och högdos cytarabin.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst ett år.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Midostaurin (begränsad grundersättning)    3014

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023