166 Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

166 Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader)

(I26, I67.6, I80, I81, I82)

Dalteparin och tinzaparin ger rätt till specialersättning vid behandling och långvarig profylax av venös tromboemboli i anslutning till behandlingen av aktiv cancersjukdom enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

På basis av en anteckning på receptet kan specialersättning betalas för dalteparin och tinzaparin i högst ett halvt års tid i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

På basis av ett läkarutlåtande B kan rätt till specialersättning för dalteparin och tinzaparin beviljas så att rätten till specialersättning gäller längre tid än ett halvt år.

Rätt till specialersättning för dalteparin och tinzaparin beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar till sådana patienter

  • som har beviljats specialersättningsrätt 115 (bröstcancer), 116 (prostatacancer), 117 (leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad), 128 (gynekologiska cancerformer) eller 130 (maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i det föregående) och
  • som lider av aktiv cancersjukdom och
  • vars venösa tromboemboli har konstaterats i anslutning till behandlingen av cancern och
  • vars behandling av manifest venös tromboemboli eller långvariga förebyggande behandling för att förhindra återfall fortgår mer än sex månader.

Utlåtandet ska förutom ovannämnda uppgifter innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan med tidsschema där behovet av dalteparin eller tinzaparin påvisas.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024