1512 Ibrutinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1512 Ibrutinib

(C83.1, C88.0, C91.1)

Ibrutinib är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av hematologiska cancersjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cancersjukdomar

 • för behandling av kronisk lymfatisk leukemi
  • hos vuxna som har fått minst en tidigare behandling, när läkemedlet används som enda behandling.
  • hos vuxna som första linjens behandling vid 17p-deletion, TP53-mutation eller omuterad IGHV-gen, när läkemedlet används som enda behandling.
  • hos vuxna som första linjens behandling, i kombination med venetoklax.
 • för behandling av recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom
  • hos vuxna som har fått minst tre tidigare behandlingar, när läkemedlet används som enda behandling.
 • för behandling av Waldenströms makroglobulinemi
  • hos vuxna som har fått minst en tidigare behandling, när läkemedlet används som enda behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget. Vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi, när läkemedlet används i kombination med venetoklax, beviljas rätt till ersättning för sammanlagt högst 15 månader.

Andra ersättningsrättigheter i anslutning till läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans              Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117

Ibrutinib (begränsad grundersättning)

390

Läs mer

Senast ändrad 15.1.2024