1518 Venetoklax | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

1518 Venetoklax

(C92.0, C92.5, C91.1)

Venetoklax ger begränsad rätt till specialersättning vid behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi och akut myeloisk leukemi på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar maligna blodsjukdomar för behandling av

 • kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna
  • när läkemedlet används ensamt, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget då
   • patienten har 17p-deletion eller TP53-mutation och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (t.ex. ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats eller är olämplig, eller
   • patienten varken har 17p-deletion eller TP53-mutation och både kemoimmunterapi och behandling med en B-cellsreceptorhämmare (t.ex. ibrutinib eller idelalisib) har misslyckats.
  • när läkemedlet används tillsammans med rituximab, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst 2,5 år då
   • patienten tidigare har behandlats med minst ett läkemedel vid KLL.
  • när läkemedlet används tillsammans med obinutuzumab, för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för sammanlagt högst ett år då
   • patienten inte tidigare har behandlats med läkemedel vid KLL.
 • nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi hos vuxna
  • när läkemedlet används tillsammans med ett hypometylerande läkemedel (t.ex. azacitidin), för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget då
   • patienten inte är lämplig för stamcellstransplantation.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Venetoklax (begränsad grundersättning)399

Läs mer

Senast ändrad 15.11.2023