182 Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid

(G40, G41)

Brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin och zonisamid ger rätt till specialersättning vid andralinjesbehandling av epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd när det är fråga om partiell epilepsi eller annan svårbehandlad epilepsi (182) enligt detta beslut.
 
Personer med partiell epilepsi kan få specialersättning för brivaracetam, eslikarbazepin, gabapentin, lakosamid, levetiracetam, perampanel, pregabalin, tiagabin eller zonisamid som tilläggsläkemedel när ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som sådana.

Levetiracetam kan specialersättas som tilläggsläkemedel också vid behandlingen av juvenil myoklonisk epilepsi och idiopatisk generaliserad epilepsi när ett gott vårdresultat inte kunnat uppnås enbart med de epilepsiläkemedel som använts som sådana.

Vid behandlingen av partiella anfall kan gabapentin och levetiracetam specialersättas även som enda läkemedel, om det sedvanliga förstahandsläkemedel som använts vid behandlingen (karbamazepin, oxkarbazepin eller valproat) inte lämpar sig för patienten på grund av dålig effekt eller biverkningar.
 
B-utlåtandet ska vara grundat på undersökningar som utförts inom den specialiserade sjukvården eller vara uppgjort av en specialistläkare inom området.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom Ersättningsnummer
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 111

Mer information